Roboty i obiekty budowlane których realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu są określone zapisami art. 29 – 31 ustawy Prawo budowlane.

Przykłady uzupełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosku zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i informacji uzupełniających  dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Informacje:

Wykaz obiektów i robót budowlanych których realizacja nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę określa art. 29 i art. 31 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, natomiast art. 30 ust. 1 i art. 31 ust. 1ustawy jw. określa roboty które należy zgłosić przed terminem ich rozpoczęcia.

Wszystkie obiekty budowlane i roboty budowlane nie ujęte w powyższych wykazach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Terminy:

Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (wpływu zgłoszenia na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego). W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, tut. Urząd może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Załączniki:

Budowa (w tym nadbudowa, rozbudowa), przebudowa oraz remont.

Do zgłoszenia budowy w tym rozbudowy, przebudowy oraz remontu należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami w tym wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozbiórka.

Zgłoszeniu rozbiórki wymagają budynki i budowle niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz na ich wzniesienie wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do zgłoszenia rozbiórki należy dołączyć zgodę właściciela obiektu/urządzenia budowlanego na jego rozbiórkę oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami w tym wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obiekty (w tym budynki) i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki (uwzględniając zapisy miejscowego planu i gminną ewidencję zabytków), można rozebrać bez zgłoszenia i pozwolenia na budowę.

Dodatkowe informacje.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie powyższego obowiązku, przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykaz zgłoszeń robót budowlanych wymagających publikacji w BIP << wykaz >>
Wyszukiwanie aktualnych ustaw i rozporządzeń << ISAP >>