Naczelnik Wydziału – Igor Głuc
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00, 33 875 78 00,  wew. 920
Referat Dróg Powiatowych tel wew. 922
Godziny pracy:
  • poniedziałek  8.00-16.00
  • wtorek – piątek 7.00-15.00

ZADANIA WYDZIAŁU

– sporządza roczne i wieloletnie plany inwestycji, realizuje inwestycje w oparciu o zatwierdzony plan finansowy,
– zabezpiecza nadzór inwestorski,
– przygotowuje materiały źródłowe i oferty dla inwestorów oraz zawiera umowy o realizację inwestycji,
– promuje potencjał gospodarczy Powiatu,
– podejmuje działania wspierające rozwój małej przedsiębiorczości,
– prowadzi sprawy związane z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.

W zakresie drogownictwa:
– opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej na terenie Powiatu,
– opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
– Realizacja zadań w zakresie:

  • inwestycji drogowych,
  • utrzymywania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • inżynierii ruchu,
  • koordynacji robót w pasie drogowym,
  • wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  • przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  • przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • budowy, modernizacja, utrzymanie i ochrona przepraw promowych w ciągu drogi, łącznie z jednostkami przeprawowymi