Pracami wydziału kieruje Krzysztof Kołacz – Sekretarz Powiatu

ul Kościelna 5b, pokój 102, 103, 120, 122
tel./fax 33 874 27 33, 875 79 64
tel. 33 875 79 63, 875 78 52
e-mail: czk@powiatsuski.pl

 • Godziny pracy:
  • poniedziałek  8.00-16.00
  • wtorek – piątek 7.00-15.00

 Zadania Wydziału

Wydział zajmuje się prowadzeniem spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, zapobieganiem i zwalczaniem klęsk żywiołowych, a także realizuje zadania w zakresie zdrowia, spraw administracyjnych, ochrony danych osobowych oraz zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o pożytku publicznym i wolontariacie oraz prawo o stowarzyszeniach.

 

Prowadzi również rejestrację wizyt do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu suskiego od poniedziałku  do piątku w godzinach 07:30 – 15:00 pod nr tel. 33 875 78 75.                                  

Do zadań wydziału należy w szczególności:

w zakresie zarządzania kryzysowego

1) opracowywanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego i jego bieżąca aktualizacja,

2) opracowanie i bieżąca aktualizacja Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią. Współpraca w zakresie tworzenia planu z gminami powiatu,

3) opracowanie i aktualizacja procedur reagowania i zarządzania kryzysowego,

4) obsługa kancelaryjno – biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

5) gromadzenie i bieżąca analiza baz danych, umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań zarządzania kryzysowego (ARCUS 2005),

6) zapewnienie przepływu informacji o potencjalnych i zaistniałych zagrożeniach oraz przebiegu działań ratowniczych na potrzeby zarządzania kryzysowego w centralnej aplikacji raportującej – CAR

7) pełnienie funkcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jako całodobowej służby dyżurnej starosty suskiego,

8) informowanie, w trybie alarmowym służb ratowniczych i ostrzeganie ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń oraz o zasadach postępowania ludności w sytuacji zagrożenia,

9) prowadzenie działań prewencyjnych, szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,

10) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, służb i inspekcji oraz instytucjami realizującymi monitoring środowiska,

11) współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych,

12) gospodarowanie sprzętem przeciwpowodziowym będącym w pogotowiu,

13) współpraca z terenowymi organizacjami administracji wojskowej,

w zakresie obrony cywilnej:

1) opracowanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Powiatu”,

2) opiniowanie i uzgadnianie „Planów Obrony Cywilnej” jednostek samorządu terytorialnego,

3) opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej oraz uzgadnianie gminnych planów działania,

4) opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie planów ewakuacji powiatu i gmin,

5) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

6) przygotowanie i zapewnienie sprawnego działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych  i Alarmowania, drużyny pobierania próbek w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

7) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze – obejmującym więcej niż jedną gminę,

8) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

9) opracowanie oraz bieżąca aktualizacja „Planu Ochrony Zabytków” na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

10) opracowanie oraz zapewnienie ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego), wojny,

11) zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.

12) utrzymywanie w stanie gotowości systemów łączności, alarmowania, ostrzegania i informowania ludności w związku z zaistniałymi zagrożeniami,

13) przeprowadzanie okresowych kontroli z zakresu wykonywania zadań obrony cywilnej w urzędach miast i gmin powiatu suskiego i w jednostkach organizacyjnych powiatu,

14) organizacja i realizacja powiatowych ćwiczeń obrony cywilnej,

15) programowanie i planowanie szkoleń z obrony cywilnej na szczeblu powiatu,

16) wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy,

17) uczestniczenie w miesięcznym oraz cotygodniowym treningu łączności na szczeblu województwo – powiat – gminy,

18) prowadzenie magazynu obrony cywilnej,

w zakresie spraw obronnych:

1) organizacja natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych w ramach akcji kurierskiej:

 1. a) opracowanie planu akcji kurierskiej oraz jego bieżąca aktualizacja,
 2. b) realizacja zadań z zakresu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,
 3. c) współpraca z gminami, Wojskową Komendą Uzupełnień, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim,
 4. d) szkolenie osób wchodzących w skład akcji kurierskiej,

43) realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza HNS:

 1. a) opracowanie dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS powiatu suskiego i jego bieżąca aktualizacja,
 2. b) współdziałanie z urzędami miast i gmin powiatu, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Targu,

2) opracowanie i aktualizacja instrukcji stałego dyżuru:

 1. a) opracowanie zasad funkcjonowania stałego dyżuru w starostwie powiatowym,
 2. b) szkolenie obsady stałego dyżuru starostwa powiatowego,

3) opracowanie i aktualizacja instrukcji głównego stanowiska kierowania oraz zapasowego miejsca pracy:

 1. a) organizacja i zapewnienie funkcjonowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy,
 2. b) szkolenie obsady głównego stanowiska kierowania,

4) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

5) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

6) realizacja zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności,

7) wnioskowanie o odznaczenia państwowe i resortowe dla osób zasłużonych na rzecz obronności,

8) organizacja zastępczych miejsc szpitalnych, współpraca w tym zakresie z urzędami miast i gmin powiatu,

9) opracowanie i aktualizacja Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Suskiego na Potrzeby Obronne Państwa:

 1. a) prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych powiatu,

10) przygotowanie starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa,

11) organizacja i realizacja powiatowych ćwiczeń obronnych,

12) programowanie i planowanie szkoleń obronnych na szczeblu powiatu,

13) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, współpraca z WKU i MUW,

14) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

 w zakresie zdrowia

1) nadzorowanie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, funkcjonowaniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

2) przygotowywanie niezbędnych uchwał związanych z funkcjonowaniem Rady Społecznej SPZOZ i współpraca z nią w niezbędnym zakresie,

3) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem zakładów, przygotowywanie uchwał dotyczących zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,

4) organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika, jeśli kierownik zakładu nie jest lekarzem,

5) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie rozkładu godzin otwarcia i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

7) powoływanie z upoważnienia starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza,

8) Opracowywanie decyzji o wydawaniu zwłok szkołom wyższym.

9) współudział przy realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia,

10) sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony i promocji zdrowia i innych,

11) współdziałanie przy przeprowadzaniu procedury wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego SP ZOZ,

12) współpraca z:

 1. a) inspekcją sanitarną w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,
 2. b) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy osobom społecznie niedostosowanym,
 3. c) samorządem lekarskim i pielęgniarskim,
 4. d) pełnomocnikami ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 5. e) szkołami w zakresie medycyny szkolnej,

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi,

2) koordynowanie działań wydziałów starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3) przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

4) prowadzenie działań informacyjnych dla organizacji pozarządowych w szczególności za pośrednictwem strony internetowej powiatu,

5) sporządzanie sprawozdań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 w zakresie spraw organizacyjno- administracyjnych:

1) koordynowanie opracowania projektu statutu starostwa i powiatu i ich nowelizacji,

2) opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa, Regulaminie Pracy Starostwa i innych aktów prawnych oraz kontrola ich realizacji,

3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,

4) prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów i porozumień,

5) prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

6) prowadzenie rejestru zarządzeń starosty,

7) przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom,

8) administrowanie i obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej starostwa,

9) prowadzenie strony internetowej urzędu w zakresie obejmującym prace starosty, zarządu powiatu i rady powiatu,

10) przekazywania do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego aktów podlegających obowiązkowi publikacji w porozumieniu z Biurem Obsługi Rady,

11) sporządzanie aktów prawnych w formacie XML wymagających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,

12) sporządzanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym funkcjonowania urzędu oraz koordynowanie przygotowania odpowiedzi w kwestiach szczegółowych, realizowanych przez poszczególne wydziały,

13) współpraca z wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy przy redagowaniu “Biuletynu Podbabiogórskiego” w zakresie dotyczącym działalności starosty, zarządu, rady powiatu,

14) koordynowanie udzielania pisemnych odpowiedzi na interpelacje radnych (gromadzenie materiałów z poszczególnych wydziałów, redagowanie treści, wysyłka, publikacja w BIP),

15) obsługa techniczna posiedzeń rady powiatu (nagłośnienie, rejestracja obrazu i dźwięku) oraz spotkań starosty i innych wymagających użycia środków audiowizualnych,

 w zakresie kontroli

1) uczestniczenie na polecenie starosty w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych, w zakresie skarg i wniosków

w zakresie skarg i wniosków:

1) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

2) prowadzenie w imieniu starosty postępowania wyjaśniającego, przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi, w zakresie bezpieczeństwa publicznego, spraw społecznych i obywatelskich

w zakresie bezpieczeństwa publicznego, spraw społecznych i obywatelskich:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

2) prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i klubów sportowych posiadających osobowość prawną,

3) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji, w myśl przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach ,

4) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,

5) wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną, w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,

6) sporządzanie w obecności starosty lub sekretarza powiatu testamentu,

7) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa do Rzeczypospolitej Polskiej,

8) prowadzenie spraw z zakresu transportu zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych,

9) przedłużanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne

 w zakresie innych zadań

1) przygotowanie i prowadzenie zadań dotyczących wyborów do rady powiatu i sejmiku województwa małopolskiego,

2) prowadzenie w imieniu starosty spraw z zakresu składania oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika,  pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu tj.:

 1. a) przyjmowanie wniosków
 2. b) kontrola poprawności wypełnienia
 3. c) przekazanie do właściwego urzędu skarbowego
 4. d) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej

3) zgłaszanie do rejestru korzyści informacji o korzyściach uzyskanych przez członków zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika,

4) obsługa kancelaryjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności komisji,

5) współpraca w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,

6) opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych starosty z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

7) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności:

 1. a) organizowanie utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. b) przygotowanie projektów porozumień zawieranych w każdym roku kalendarzowym przez powiat z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką;
 3. c) przygotowanie corocznie projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i wykonywania wszystkich czynności z nim związanych;
 4. d) rozliczenie dotacji przyznanej na finansowanie wyżej wymienionego zadania;
 5. e) przekazywanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie pisanymi informacjami z wykonania zadania do Ministra Sprawiedliwości i do Wojewody Małopolskiego do końca każdego kwartału roku następnego;
 6. e) podejmowanie działań na rzecz edukacji prawnej

8) prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.