KOMISJA FINANSÓW, ADMINISTRACJI I PLANOWANIA

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

KOMISJA DROGOWNICTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TRANSPORTU

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I INTEGRACJI LOKALNEJ

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI