Małgorzata Miś

ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 15

br@powiatsuski.pl

Zadania

1. Obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna rady i jej komisji, w tym: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i poszczególnych komisji.

2. Przygotowanie sesji rady i posiedzeń komisji.

3. Udział w opracowaniu wniosków z obrad komisji rady oraz przekazywanie ich właściwym adresatom.

4. Sporządzanie protokołów z obrad rady i posiedzeń komisji rady.

5. Prowadzenie rejestrów uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji wniosków radnych.

6. Przekazywanie do realizacji uchwał rady organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie na ich terminowym załatwianiem.

7. Przekazywanie organom nadzoru uchwał rady.

8. Przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

9. Koordynowanie rozpatrywania skarg wpływających od rady.

10. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków.

11. Przyjmowanie i przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych radnych oraz przekazywanie ich do publikacji w BIP.

12. Podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymiana doświadczeń z innym radami.