Biurem kieruje Skarbnik Powiatu Suskiego – Dominika Żywczak

ul. Kościelna 5b, tel. centrala 33 875 78 00, 875 79 30, 875 79 32

skarbnik@powiatsuski.pl

ZADANIA BIURA DS. BUDŻETU

Do podstawowych zadań biura ds. budżetu należy obsługa finansowo –  księgowa budżetu powiatu. Biurem kieruje Skarbnik Powiatu.

Do zadań biura ds. budżetu należy w szczególności:

w zakresie planowania budżetowego:

1) opracowywanie projektu uchwały budżetowej i wszelkich zmian w budżecie (projekty uchwał zarządu rady, plan finansowy budżetu), 

2) współpraca przy prawidłowym opracowywaniem projektów budżetów (planów finansowych) powiatowych jednostek organizacyjnych,

w zakresie wykonania budżetu:

3) realizacja dochodów budżetowych:

       a) gospodarowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa

       b) gospodarowanie subwencją ogólną

       c) gospodarowanie środkami własnymi,

4)  nadzór nad realizacją budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych i ich rozliczanie w zakresie sprawozdawczości budżetowej i analizy,

5) sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, w tym rocznego bilansu z wykonania budżetu powiatu,     

6)  sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego (bilansu oraz bilansu skonsolidowanego) w oparciu o sprawozdania jednostkowe jednostek organizacyjnych,

7)  nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań przez jednostki powiatowe,

8)  sporządzanie dla wnioskodawców (zarządu, rady, komisji, osób publicznych) zleconych analiz z wykonania budżetu,

w zakresie rachunkowości budżetowej:

9)   ewidencjonowanie planów budżetu w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową,

10) ewidencjonowanie wykonania budżetu w oparciu o obowiązujące zasady rachunkowości dla budżetu (organu finansowego),   

11) opracowywanie projektów zmian (w oparciu o nowe i zmieniające się przepisy) w polityce (zasadach) rachunkowości budżetu,

w zakresie obsługi bankowo-kasowej:

12) przygotowywanie wymaganych dokumentów do otwarcia podstawowego rachunku bankowego budżetu i koniecznych subkont do rachunku budżetu powiatu,

13) obsługa finansowa rachunku budżetu powiatu,

14) współdziałanie z bankami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie kreowania optymalnej polityki finansowej powiatu,

15) wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową biura dotyczących budżetu powiatu.