Igor Głuc

ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 50

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach 8.00 – 13.30.

Zadania rzecznika

– zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów,
– wytycza powództwa na rzecz konsumentów,
– składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

OCHRONA INTERESÓW KONSUMENTÓW

Zadaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie konsumentom w zakresie ochrony ich interesów:
– wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,
– współdziałanie z organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
– udzielanie obywatelom pomocy w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów

Jeśli kupiona rzecz ma wady albo jeśli wykonawca źle zrealizował zleconą mu usługę, mamy prawo wystąpić do sprzedawcy i do rzemieślnika z roszczeniami. Do podstawowych instrumentów ochrony konsumentów należy rękojmia i gwarancja. Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca. Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając:

przy rękojmi:
– dokument zakupu oryginał lub ksero,
– protokół reklamacyjny w którym jest określone żądanie np. wymiany towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy,
– odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy

przy gwarancji:
– kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu,
– należy pamiętać aby gwarancja była prawidłowo wystawiona, a więc powinna zawierać: nazwę i adres gwaranta oraz sklepu gdzie towar kupiono, określenie rzeczy sprzedanej, datę transakcji, czas na jaki udzielono gwarancji, adresy zakładów naprawczych /serwisowych/,
– ponieważ od 1 października 1992 roku w warunkach wolnego rynku gwarancja ma charakter dobrowolny gwarant decyduje o naszych uprawnieniach. Radzę więc wybierać takich gwarantów, którzy w karcie gwarancyjnej wymieniają więcej uprawnień, np. po ilu naprawach możemy żądać wymiany wadliwej rzeczy lub otrzymujemy sprzęt zastępczy na okres naprawy.
– konsument powinien pilnować, aby przy reklamacji w karcie gwarancyjnej zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładny, aby wpisywano daty dostarczenia rzeczy do naprawy, daty wymiany, itp…, oraz wyraźnie określano rodzaj dokonanych napraw ( zapis “regulacja” oznacza, że nie było naprawy, czyli rzecz nie była wadliwa).

Niezałatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez Polubowny Sąd Konsumencki w Krakowie (siedziba Inspekcji Handlowej i sądu konsumenckiego mieści się w Krakowie, ul. Wiślna 3) lub Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej przygotowując stosowne dokumenty.