ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00
Naczelnik Wydziału – Paweł Dyrcz

Godziny pracy:
 • poniedziałek  8.00-16.00
 • wtorek – piątek 7.00-15.00

Zadania Wydziału Środowiska

(zakres prowadzonych postępowań administracyjnych)

 

– w zakresie ustawy prawo wodne

1) stwierdzanie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, urządzeń wodnych lub ich części, oraz ich wykreślenie z zasobu;

2) zatwierdzanie statutu spółki wodnej;

3) w przypadku niezgodności statutu spółki wodnej z prawem wzywanie do usunięcia niezgodności, a jeżeli niezgodności nie zostaną usunięte odmawianie zatwierdzenia statutu;

4) wydawanie decyzji ustalających wysokość i rodzaj świadczeń na rzecz spółki wodnej przez osoby niebędące jej członkami lub przyczyniające się do zanieczyszczenia wody

5) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych;

6) wydawanie decyzji orzekających o nieważności uchwał organów spółki wodnej podjętych w zakresie działalności, wstrzymywanie wykonania uchwał;

7) wskazywanie, iż uchwały spółki wodnej wydano z naruszeniem prawa w przypadku nieistotnego naruszenia prawa;

8) wydawanie decyzji zaskarżających uchwały organów spółki wodnej podjęte w zakresie działalności, do sądu administracyjnego;

9) wydawanie decyzji rozwiązujących zarząd spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszenia przez zarząd prawa lub statutu, wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki zarządu;

10) wydawanie decyzji ustalającej zarząd komisaryczny spółki wodnej w przypadku nie dokonania przez walne zgromadzenie wyboru nowego zarządu;

11) w przypadku rozwiązania spółki wodnej wyznaczanie likwidatora oraz ustalenie jego wynagrodzenia;

12) występowanie o wykreślenie spółki z systemu informacyjnego gospodarki wodnej;

13) na żądanie poszkodowanego, ustalanie wysokości odszkodowania właścicielowi gruntów zalanych podczas powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wody lub właściciela urządzenia wodnego;

14) wygaszanie trwałego zarządu;

15) wydawanie opinii dotyczącej powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego;

16) przygotowanie do zamieszczenia zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej starostwa powiatowego właściwego ze względu na zakres korzystania z wód;

 

– w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej niezaliczonych do śródlądowych wód żeglownych;

3) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;

4) występowanie do rady powiatu z wnioskiem o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i przygotowywanie dokumentów potwierdzających członkostwo w tej straży;

 

– w zakresie ustawy o lasach

1) sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z uproszczonych planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków;

2) powierzanie prowadzenia zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego;

3) zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów;

4) w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu;

5) wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia / nieobjęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu, decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;

6) wydawanie decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;

7) przyznawanie dotacji z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

8) ocena udatności upraw leśnych, wnioskowanie o przekwalifikowanie do wydziału geodezji zalesionego gruntu na leśny;

9) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna;

10) uznawanie lasu niebędącego własnością Skarbu Państwa za ochronny, lub pozbawianie go tego charakteru;

11) ustalenie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów;

12) zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;

13) wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wniesionych przez właścicieli lasów do projektu uproszczonych planów urządzenia lasów;

14) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego;

15) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

16) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu;

17) przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

18) sporządzanie sprawozdań statystycznych;

 

– w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

1) wnioskowanie do ARIMR o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów;

2) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla zalesionego gruntu;

3) wypłata i wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, gdy uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia;

4) ocena udatności upraw leśnych;

 

– w zakresie ustawy prawo łowieckie

1) wyrażanie zgody na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia;

2) wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;

3) przyjmowanie oświadczeń od właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości wchodzących w skład obwodu łowieckiego o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości;

4) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;

5) naliczanie wysokości czynszu dzierżawnego dla dzierżawcy obwodów łowieckich polnych;

6) rozliczanie czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami;

7) wydawanie w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;

 

– w zakresie ustawy o odpadach

1) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów;

2) nakładanie na sprawcę wypadku w drodze decyzji obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadku;

3) występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, w przypadku bezskuteczności egzekucji lub braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku;

4) wydawanie decyzji określającej dla sprawcy wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska

 

– w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska

1) opiniowanie projektu uchwały zarządu województwa w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji;

2) opiniowanie projektu uchwały zarządu województwa w sprawie w sprawie planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;

3) opiniowanie projektu uchwały zarządu województwa w sprawie wprowadzenia ograniczenia lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko;

4) dokonywanie identyfikacji, sporządzanie, aktualizowanie, przekazywanie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

5) wykonywanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;

6) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach;

7) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża Starostę;

8) sporządzanie map akustycznych dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz dla innych terenów określonych w powiatowym programie ochrony środowiska;

9) przekazywanie zarządowi województwa, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu sporządzonych map akustycznych;

10) przygotowanie projektu uchwały rady powiatu uchwalającej programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny;

11) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska programu ochrony środowiska przed hałasem;

12) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska;

13) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu;

14) przygotowanie dla rady powiatu projektu uchwały, w sprawie wyznaczenia obszarów cichych;

15) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ zostanie stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;

16) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu;

17) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;

18) nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w razie stwierdzenia przekroczenia standardów emisyjnych;

19) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, dla której emisja nie wymaga pozwolenia;

20) ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, dla której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;

21) nałożenie na zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, jeżeli przeprowadzone kontrole dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska;

22) nakładanie na prowadzącego instalację obowiązku sporządzania i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko;

23) nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

24) przyjmowanie od prowadzących instalację oraz użytkowników urządzeń okresowych wyników pomiarów badań jakości, jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska;

25) wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, oraz jego cofnięcie lub ograniczenie;

26) przygotowanie uchwały rady powiatu w zakresie ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest konieczne dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

27) przygotowanie uchwały Rady w sprawie wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, gdy z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska;

28) ustalenie odszkodowania w razie ograniczenia lub cofnięcia pozwoleń, o których mowa w ustawie;

 

– w zakresie ustawy o ochronie przyrody

1) prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków; wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru;

2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gminy;

3) przygotowanie opinii w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wycinki drzew i krzewów na terenie będącym własnością Skarbu Państwa,

4) przygotowanie stanowiska dla zarządu w celu wyrażenia opinii dotyczącej wycinki drzew i krzewów na terenie będącym własnością powiatu,

5) naliczanie kary administracyjnej za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, niewłaściwą pielęgnację drzew, krzewów, zieleni na terenach będących własnością gminy;

 

– w zakresie ustawy o ochronie zwierząt

1) opiniowanie pozyskiwania zwierząt dzikich w celu preparowania ich zwłok;

 

– w zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze

1) udzielanie koncesji na wydobywanie (w tym przeniesienia, zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych, po zaopiniowaniu przez marszałka województwa;

2) prowadzenie postępowania administracyjnego, związanego ze zobowiązaniem przedsiębiorcy w drodze decyzji, do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie, w przypadku: zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska;

3) przyjmowanie od przedsiębiorców kopii dowodów dokonanych wpłat opłaty eksploatacyjnej, a także informacji dotyczącej wydobytej w półroczu kopaliny, a w przypadku braku takich dokumentów, przygotowanie decyzji, w której określona będzie wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej;

4) przygotowywanie decyzji ustalających opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopaliny z rażącym naruszeniem warunków koncesji dotyczących wydobycia kopaliny, poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin;

5) zatwierdzanie lub odmawianie zatwierdzania projektów robót geologicznych lub dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji po zaopiniowaniu przez wójta (burmistrza miasta):

 1. a) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
 2. b) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
 3. c) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
 4. d) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

6) przyjmowanie zgłoszenia projektów robót geologicznych lub zgłaszanie sprzeciwu dla robót geologicznych obejmujących:

 1. a) wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi;
 2. b) wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych;

7) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych;

8) prowadzenie nadzoru w zakresie objętym wydanymi koncesjami i zatwierdzonymi pracami geologicznymi;

9) prowadzenie spraw związanych z ewentualnym nakazaniem, w drodze decyzji, podmiotom wykonującym prace geologiczne, wykonania za wynagrodzeniem, dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobranie dodatkowych próbek;

10) zatwierdzania lub odmawianie zatwierdzenia dokumentacji geologicznych lub dodatków do dokumentacji:

 1. a) geologicznej złoża kopaliny;
 2. b) hydrogeologicznej;
 3. c) geologiczno-inżynierskiej;

11) przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych;

12) przesyłanie kopii decyzji dotyczących projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych właściwym organom administracji geologicznej

 1. a) organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego;
 2. b) właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 3. c) właściwym miejscowo organom administracji geologicznej;
 4. d) właściwym miejscowo wojewodom;
 5. e) organowi nadzoru górniczego;

13) archiwizowanie i udostępnianie informacji geologicznej;

14) wstrzymanie działalności, nakazanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, nakazanie podjęcia podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu w drodze decyzji w przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana:

 1. a) naruszeniem warunków określonych w koncesji,
 2. b) bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków;
 3. c) bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, z naruszeniem określonych w nim warunków,

15) sprawowanie nadzoru i kontroli przez organ administracji geologicznej w granicach właściwości rzeczowej i miejscowej;

16) ustalanie opłaty dodatkowej w przypadku wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym albo w podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych;

17) przygotowywanie wniosków o ukaranie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą regulowaną przepisami prawa geologicznego i górniczego, niezgodnie z tymi przepisami;

18) przyjmowanie informacji od organu nadzoru górniczego o naruszeniu warunków koncesji;

19) sporządzanie sprawozdań statystycznych;

 

– w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

1) w przypadku bezpośredniego zagrożenia środowiska kierowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wniosku o podjęcie należących do jego zadań i kompetencji działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia, gdy podjęcie działań wykracza poza zadania i kompetencje starosty;

2) przygotowanie uchwały dla rady powiatu do przedstawienia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa, kierunków działania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w celu zapewnienia na danym obszarze należytej ochrony środowiska;

 

– w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

1) wydawanie decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;

2) dla gruntów położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych, a także gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, położonych poza obszarami ograniczonego użytkowania prowadzenie co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin;

3) wydawanie decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów;

4) kontrola stosowania przepisów ustawy;

5) sporządzanie sprawozdań statystycznych;

 

– w zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

1)     rejestracja jachtów oraz innych  jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb,

– w zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

1) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych;

 

– w zakresie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

1) wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej wyższej niż 1 MW opalanej paliwem stałym;

 

– w zakresie ustawy o transporcie kolejowym

1) wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;

 

– w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

1) udostępnianie, udzielanie niezbędnej pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu wydziału;

2) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów, informacji w zakresie prac wydziału;

3) przekazywanie danych do wprowadzenia do BIP;

4) ustalanie kosztów za wyszukanie informacji o środowisku, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przesłanie wnioskodawcy;

5) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

 

– w zakresie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

1) opiniowanie rozwiązań przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

2) opiniowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. a) przez organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 2. b) przez starostę, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

 

– w zakresie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

1) wydawanie decyzji o ustaleniu które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie, wspólnotę gruntową;

2) wydawanie decyzji o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

3) wydawanie decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, a gdy decyzja stała się ostateczna podawanie do publicznej wiadomości informacji o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej;

4) wydawanie decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, a gdy decyzja stała się ostateczna informowanie gminy o możliwości nieodpłatnego nabycia nieruchomości;

5) zatwierdzanie statutu, zmian statutu wspólnoty gruntowej;

 

 

 

inne:

1. wydanie opinii o planowanym efekcie ekologicznym dla WFOŚ,