ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00
Naczelnik Wydziału – Paweł Dyrcz

Godziny pracy:
 • poniedziałek  8.00-16.00
 • wtorek – piątek 7.00-15.00

Zadania Wydziału Środowiska

(zakres prowadzonych postępowań administracyjnych)

 

w zakresie gospodarki wodnej: 

 1. wydawanie opinii dotyczącej powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego
 2. wydawanie decyzji ustalających wysokość i rodzaj świadczeń na rzecz spółki wodnej przez osoby nie będące jej członkami lub przyczyniające się do zanieczyszczenia wody
 3. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych
 4. wydawanie decyzji orzekających o nieważności uchwał organów spółki wodnej podjętej w zakresie działalności, wstrzymywanie wykonania uchwały
 5. wydawanie decyzji zaskarżających uchwały spółki podjętej w zakresie działalności,
 6. wydawanie decyzji rozwiązujących zarząd spółki w przypadku powtarzającego się naruszenia przez zarząd prawa lub statutu, wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki zarządu
 7. wydawanie decyzji ustalającej zarząd komisaryczny spółki wodnej
 8. występowanie o wykreślenie spółki z systemu informacyjnego gospodarki wodnej
 9. zatwierdzanie statutu spółki wodnej
 10. w przypadku niezgodności statutu z prawem wzywanie do usunięcia niezgodności
 11. przygotowanie projektu decyzji stwierdzającej przejście do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu
 12. stwierdzanie przejścia do zasobu gruntów oraz urządzeń wodnych lub ich części, pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu
 13. na żądanie poszkodowanego, ustalanie wysokości odszkodowania właścicielowi gruntów zalanych podczas powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wody lub właściciela urządzenia wodnego
 14. wygaszanie trwałego zarządu

 

w zakresie rybactwa śródlądowego:

1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
2. przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
3. wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
4. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
5. występowanie do Rady Powiatu z wnioskiem o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i przygotowywanie dokumentów potwierdzających członkostwo w tej straży.

 

w zakresie gospodarki leśnej:

1. sprawowanie nadzoru na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków – zadnie powierzone  w drodze porozumień Nadleśnictwom
2. zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
3. wydawanie na wniosek właściciela lasu, decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
4. przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6. uznawanie lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa za ochronny,
7. ustalenie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
8. zlecenia wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
9. kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
10. wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
11. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów,
12. ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonych na drogi kolejowe stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Lasy Państwowe.

w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zasilenia:

1. określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla zalesionego gruntu,
2. wypłata, wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, gdy uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia,
3. ocena udatności upraw leśnych.

w zakresie prawa łowieckiego:
1. wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania , ranienia i zabijania zwierzyny,
2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
3. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
4. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

w zakresie postępowanie z odpadami:

1 . wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne – dla prowadzących instalacje,
2. wydawanie zezwoleń w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
3. zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarzane jest powyżej 0,1 Mg odpadów rocznie – dla wytwórcy odpadów, w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne –  dla wytwórcy odpadów,
4. wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport odpadów,
5. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
6. wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów,
7. nałożenie na sprawcę wypadku obowiązku gospodarowania odpadami z wypadku,
8. gospodarowanie odpadami z wypadków, gdy nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego, egzekucja stała się bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie odpadów,
9. występowanie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, w przypadku bezskuteczności egzekucji lub braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku,
10. prowadzenie rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania.

w zakresie wynikającymi z ustawy prawo ochrony środowiska:

1. udostępnienie informacji o środowisku i jego stanie znajdujących się w posiadaniu Wydziału,
2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów, w zakresie prac Wydziału,
3. ustalanie kosztów wyszukania informacji o środowisku,
4. . opiniowanie wniosku Wojewody dotyczącego stref związanych z oceną poziomu substancji w powietrzu i związanym z tym programem ochrony powietrza,
5. przeprowadzenie rekultywacji w przypadkach określonych w ustawie prawo ochrony środowiska oraz określenie obowiązku ponoszenia kosztów rekultywacji do należności, o których mowa wyżej,
6. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża Starostę,
7. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
8. przygotowanie uchwały Rady Powiatu w zakresie ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających na zbiornikach wód powierzchniowych oraz wodach płynnych, jeżeli jest konieczne dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych,
9. sporządzanie mapy akustycznej dla aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców, terenów ujętych w programie ochrony środowiska oraz dróg linii kolejowych, lotnisk ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska, których eksploatacja może negatywnie oddziaływać akustycznie,
10. ustalanie wysokości odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz zatwierdzenie warunków korzystania z wód dorzecza lub ustanowieniem zbiorników wód podziemnych na podstawie ustawy prawo wodne,
11. przygotowanie uchwały Rady w sprawie wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport może być wymagany,
12. nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów lub ich przedkładania, w razie stwierdzenia naruszeń standardów emisyjnych,
13. zgłoszenie instalacji, dla której emisja nie wymaga pozwolenia,
14. ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, dla której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
15. nałożenie na zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem prowadzenia pomiarów substancji emisji, jeżeli przeprowadzone kontrole dowodzą przekroczenia standardów ochrony środowiska,
16. ustalenie odszkodowania w razie ograniczenia lub cofnięcia pozwoleń, o których mowa w ustawie,
17. wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, oraz jego cofnięcie lub ograniczenie,
18. wydawanie z urzędu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiarów przekroczenia norm,
19. przygotowanie dla Rady Powiatu projektu uchwały, w sprawie wyznaczenia obszarów cichych,
20. nakładanie na prowadzącego instalację obowiązku sporządzania przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,
21. nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, negatywnie oddziałujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
22. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w zakresie objętym właściwością Wydziału,
23. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego, posiłkowego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
24. przygotowanie dla Rady Powiatu sprawozdania w zakresie realizacji Programu Ochrony Środowiska.

w zakresie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw:

1. przygotowanie  Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,
2. zobowiązanie zarządzającego składowiskiem odpadów do przedłożenia przeglądu ekologicznego.

w zakresie ochrony przyrody:

1. popularyzowanie ochrony przyrody,
2. prowadzenie rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem,
3. wydawanie zezwoleń na ścięcie drzew na terenach będących własnością gminy,
4. przygotowanie opinii w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wycinki drzew na terenie będącym własnością Skarbu Państwa,
5. nadawanie osobom fizycznym uprawnień społecznego opiekuna przyrody,
6. naliczanie kary administracyjnej za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, niewłaściwą
pielęgnację drzew, krzewów, zieleni na terenach będących własnością gminy,
7. wydawanie zezwoleń na ścięcie drzew zagrażających ruchowi kolejowemu.

w zakresie ochrony zwierząt:

1. opiniowanie pozyskiwania zwierząt dzikich w celu preparowania ich zwłok.

w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1. wydawanie koncesji (stwierdzenie wygaśnięcia koncesji) na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są warunki: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m³, działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza,
2. zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji, po zasięgnięciu opinii burmistrza, wójta,
3. przyjmowanie dokumentacji oraz gromadzenie próbek,
4. żądanie od Skarbu Państwa przekazania informacji uzyskanych w wyniku prac geologicznych, niezbędnych do wykonania zadań własnych,
5. sprawowanie nadzoru, kontroli w zakresie udzielonych koncesji, projektów robót geologicznych, stwierdzenia kwalifikacji do wykonania, dozorowania, nadzorowania, kierowania pracami geologicznymi,
6. przyjmowanie zgłoszeń wykonania robót geologicznych,
7. nakazanie wstrzymania działalności lub podjęcie określonych czynności w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, projektu prac geologicznych lub niezgodnie z nimi,
8. prowadzenie archiwum geologicznego,
9. gromadzenie, udostępnianie informacji geologicznej.

w zakresie wynikającym z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska:

1. w przypadku bezpośredniego zagrożenia środowiska wydawanie organowi Inspekcji Ochrony Środowiska polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,
2. przygotowanie ewentualnej uchwały w związku z przedstawieniem przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacji o środowisku, określającej kierunki działania Inspekcji w celu zapewnienia należytej ochrony środowiska.

inne:

1. wydanie opinii o planowanym efekcie ekologicznym dla WFOŚ,