Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://powiatsuski.pl

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego (alt), Brak audio deskrypcji dla niektórych materiałów wideo, W serwisie występują elementy, które nie zachowują odpowiedniego poziomu kontrastu, Niektóre elementy formularzy nie posiadają etykiet, Występują błędy kodu HTML i CSS, W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany, Niektóre umieszczone pliki PDF są skanami, nie zawierają tekstu, Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, Brak wpisów title w linkach, Utrudnione nawigowanie po stronie bez użycia myszy (za pomocą samej klawiatury), Brak informacji przy załącznikach (opis, format, wielkość), Występują informacje tekstowe udostępniane za pomocą grafiki.

Strona internetowa oraz materiały na niej zawarte (zdjęcia, pliki, załączniki, skany, filmy) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Karkula, organizacyjny@powiatsuski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8757910. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b częściowo spełnia wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej

1.wejście główne do budynku wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych;

2.budynek trzykondygnacyjny, wyposażony w platformę dźwigową dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością, umożliwiającą komunikację pionową;

3.dostępność do platformy dźwigowej – wejściem do budynku od strony południowej wyposażonym w automatycznie otwierane drzwi oraz podjazd dla niepełnosprawnych;

4.od strony południowej przy wejściu wyznaczono miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oznakowane pionowo i poziomo;

5.w holu budynku znajduje się dziennik podawczy, gdzie można uzyskać informacje dotyczące rozmieszczenia wydziałów, sposobie załatwienia spraw, a także poprosić o umożliwienie ominięcia bariery architektonicznej jaką są 3 stopnie schodów poprzez założenie podjazdu niwelującego różnicę poziomów holu i parteru;

6.zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

7.informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, punkt informacyjny);

8.osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

1.zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w holu budynku.

2.w urzędzie nie ma pętli indukcyjnych;.