Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/I  z 04.05.2016) informujemy, że:

1.) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 8757 800, zwany dalej Administratorem.

2.) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl.

3.) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień powiatu wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności:

a) spraw publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • edukacji publicznej;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • ewidencji i rejestracji pojazdów;
 • ewidencji kierowców i osób bez uprawnień:
 • kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji powiatu;
 • geodezji, kartografii i katastru;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • ochrony środowiska; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, obronności;
 • ochrony praw konsumenta;
 • nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);

b) innych spraw publicznych ustawowo przekazanych;

c) wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży;

d) zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami;

e) spraw należących do zakresu działania powiatu jako zadań z zakresu administracji rządowej;

f) zadań publicznych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

4.) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zdecydowanej większości przypadków odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do  wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w związku z ochroną Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.) Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być strony i uczestnicy postępowań administracyjnych lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa.

6.) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja celów wymienionych w pkt. 3. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

7.) Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.) W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Informacja na temat odnośników do stron zewnętrznych

Strona www.powiatsuski.pl zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. inne serwisy lub portale społecznościowe. Użycie tych linków skutkuje opuszczeniem strony www.powiatsuski.pl, co automatycznie skutkuje akceptacją faktu, iż właściciel strony www.powiatsuski.pl nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych, i w związku z tym nie może być i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych związanych z odwiedzaniem stron zewnętrznych posiadających własne polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać.