Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/I  z 04.05.2016) informujemy, że:

1.) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 8757 800, zwany dalej Administratorem.

2.) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl.

3.) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień powiatu wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności:

a) spraw publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • edukacji publicznej;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • ewidencji i rejestracji pojazdów;
 • ewidencji kierowców i osób bez uprawnień:
 • kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji powiatu;
 • geodezji, kartografii i katastru;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • ochrony środowiska; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, obronności;
 • ochrony praw konsumenta;
 • nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);

b) innych spraw publicznych ustawowo przekazanych;

c) wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży;

d) zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami;

e) spraw należących do zakresu działania powiatu jako zadań z zakresu administracji rządowej;

f) zadań publicznych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

4.) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zdecydowanej większości przypadków odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do  wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w związku z ochroną Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.) Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być strony i uczestnicy postępowań administracyjnych lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa.

6.) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja celów wymienionych w pkt. 3. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

7.) Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.) W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

11.) Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/a danych osobowych  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 _________________________________________________________________________________________________________

 1. Klauzula informacyjna –  Wydział Komunikacji
 2. Klauzula informacyjna –  Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
 3. Klauzula informacyjna –  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
 4. Klauzula informacyjna –  Wydział Środowiska
 5. klauzula informacyjna – pracownik starostwa
 6. klauzula informacyjna  – kandydaci do pracy
 7. Obowiązek informacyjny –  osoby korzystające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 8. Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny
 9. Obowiązek informacyjny – transmisje “on-line” sesji rady powiatu
 10. Obowiązek informacyjny –  kontrahenci urzędu
 11. Obowiązek informacyjny – informacja publiczna
 12. Obowiązek informacyjny  – udzielenie zamówień publicznych
 13. obowiązek informacyjny – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej