ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 78

Terenowy Punkt Paszportowy w Suchej Beskidzkiej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Wydanie paszportu następuje na wniosek osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych złożony w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego odbywa się osobiście. Istnieje możliwość rezerwacji internetowej terminu wizyty na stronie: muw.bezkolejki.eu. Po wejściu na podaną stronę wybieramy Terenowy Punkt Paszportowy w Suchej Beskidzkiej i klikamy Rezerwuj po czym wybieramy dogodny termin. Nie ma możliwości rezerwacji telefonicznej.

Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobiera się odciski palców od osoby, której ma być wydany paszport, z wyłączeniem osób które nie ukończyły 12 roku życia bądź od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych składa ustanowiony przez sąd opiekun lub kurator przy obecności tej osoby. Odbiór dokumentu paszportowego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny lub kurator.

Uwaga! Brak możliwości płatności za pomocą gotówki, istnieje możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą na stanowisku przyjmowania wniosków paszportowych (bez prowizji) lub za pomocą przelewu. W tytule przelewu: imię i nazwisko – opłata paszportowa. Przelew na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nr rachunku 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000. Przy składaniu wniosku o paszport należy okazać wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Opłata paszportowa:

 • 140 zł – opłata podstawowa.
  • 70 zł – opłata ulgowa (po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi lub ważnej Karty Dużej Rodziny),
  • 35 zł – opłata ulgowa dla osób do 25 roku życia, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • 280 zł – opłata za wydanie drugiego paszportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Obniżona opłata paszportowa przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
  • osobom mającym ustalone prawo do renty socjalnej,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
  • kombatantom i weteranom,
  • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
  • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
  • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
  • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
  • uczniom i studentom między 18 a 26 rokiem życia.
  • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do wniesienia obniżonej opłaty za wydanie paszportu przysługuje tylko jedno uprawnienie do obniżonej opłaty.

UWAGA! Przy dokonywaniu obniżonej opłaty należy przedłożyć aktualną kartę dużej rodziny, legitymację studencką, legitymację emeryta-rencisty itp.


TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ działa w strukturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.