Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. poz. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej...

Czytaj więcej