Uprzejmie informuję, że w związku z zaplanowanym na 13 listopada 2022 r. wejściem w życie
nowej ustawy o dokumentach paszportowych i wynikającymi z niej koniecznymi zmianami
technicznymi, nastąpią ograniczenia w działalności wszystkich punktów paszportowych w okresie
od 8 do 13 listopada 2022 r.
Wobec powyższego w załączeniu przesyłam komunikat Wojewody Małopolskiego w powyższej
sprawie z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie jego treści poprzez zamieszczenie na Państwa
stronach internetowych oraz w siedzibach urzędów, tak by dostęp do niego miała jak największa
liczba obywateli.
Jednocześnie uprzejmie zawiadamiam, iż więcej informacji dotyczących załatwiania spraw
paszportowych w okresie wdrażania nowych regulacji prawnych, w tym Rejestru Dokumentów
Paszportowych, można znaleźć w komunikacie opublikowanym pod adresem:
https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14371