w trybie bezprzetargowym

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 – z późn. zm. ), Starosta Suski, działając imieniem Skarbu Państwa, zawiadamia o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste niżej opisaną nieruchomości:

Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zawoi, oznaczonej jako działka ewid. nr 23605/27 o pow. 0,0190 ha.

Własność: Skarb Państwa – KW Nr KR1B/00073849/6, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Zawoja:

w części: „14 UTM” – tereny usług turystyki z zabudową mieszkaniową oraz

w części: „74 KDD” – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe.

Opis nieruchomości: Działka położona w promieniu ok. 2 km od centrum gminy, o wielokrotnie łamanych granicach tworzących mocno wydłużony wąski obszar, bez bezpośredniego dostępu do drogi dojazdowej, wchodząca w skład kompleksu działek, w części zabudowana budynkiem ośrodka wczasowego stanowiącego odrębną własność, w części stanowi teren ogródka z utwardzeniami                  w formie tarasów oraz trawnik.

Cena nieruchomości: 8 564,49 zł brutto ( słownie: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery 49/100 zł brutto ), w tym 23% VAT w wysokości: 1 601,49 zł.

Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przy zastosowaniu stawki wynoszącej 25% ceny nieruchomości ( płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego ) wynosi 2 141,12 zł brutto, w tym 23% VAT w wysokości 400,37 zł.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego obliczona przy zastosowaniu stawki w wysokości 3% wartości nieruchomości, wynosi: 256,93 zł brutto za rok, w tym 23% VAT w wysokości 48,04 zł.

Opłata roczna wpłacana jest do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.Wysokość opłaty rocznej                    z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zasady aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Forma oddania w użytkowanie wieczyste: bezprzetargowa, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy                           z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 lub pkt. 2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanych nieruchomości, mogą                     w terminie do dnia 07 stycznia 2022 r. włącznie złożyć wniosek o ich nabycie z zachowaniem pierwszeństwa.

Niniejszy wykaz zostaje zamieszczony na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,                   ul. Kościelna 5b, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w BIP – przez okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość – na portalu Sucha24.pl – zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                                o gospodarce nieruchomościami.

Bliższe informacje: tel.: ( 0–33 ) 87 – 57 – 828.                     

                         

STAROSTA  SUSKI

mgr Józef Bałos

Załączniki do pobrania