Najważniejszym punktem XLI sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji, która odbyła się w czwartek, 30 czerwca 2022 roku, było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2021 rok. Sesja rozpoczęła się uroczystą częścią, podczas której zasłużonym honorowym krwiodawcom z powiatu suskiego wręczone zostały odznaczenia i podziękowania (szczegóły w osobnym artykule).

Punkty porządku obrad, związane z absolutorium, poprzedził raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej suskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, który przedstawił Marek Haber, dyrektor ZOZ, odpowiadając także na pytania radnych. W przeprowadzonym później głosowaniu rada powiatu jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe ZOZ za 2021 rok.

Następnie starosta Józef Bałos i wicestarosta Zbigniew Hutniczak omówili raport o stanie powiatu za rok 2021. Po dotyczącej tego punktu obrad dyskusji, rada jednogłośnie udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania. Z kolei Joanna Suwaj, zastępca skarbnika powiatu, zaprezentowała sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu powiatu suskiego za ubiegły rok. Budżet powiatu za 2021 rok po stronie dochodów wykonano w wysokości 113.811.600,90 zł (101,55% planowanej kwoty 112.074.599,25 zł), natomiast po stronie wydatków w wysokości 120.410.497,94 zł (93,69% planowanej kwoty 128.515.323,91 zł). Także to sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie.

Na początku procedowania punktu porządku obrad dotyczącego udzielenia absolutorium głos ponownie zabrała J. Suwaj, przedstawiając zgromadzonym radnym informację o stanie mienia powiatu suskiego, a Marek Drobny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zaprezentował opinię komisji na temat wykonania budżetu, wnioskując o udzielenie zarządowi absolutorium za zeszły rok. J. Suwaj poinformowała również, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu suskiego oraz informację o stanie mienia powiatu, a także wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie zarządowi absolutorium. Następnie głos zabrał starosta J. Bałos, który zwrócił uwagę, że dochody budżetu zostały zrealizowane z nawiązką, natomiast udało się wygenerować oszczędności w wydatkach. Jeśli chodzi o przychody budżetu, to w 2021 r. wyniosły one prawie 22 mln zł, z czego ponad 19 mln zł stanowiły środki z lat ubiegłych, które mogą być przeznaczone na finansowanie wieloletnich wydatków, a ponad 2 mln 600 tys. zł stanowiły wolne środki będące wynikiem racjonalnego gospodarowania budżetem. Na rozchody złożyła się spłata starych długów w kwocie 1,17 mln zł. Starosta dodał, że jest bardzo zadowolony z takiego wykonania budżetu, pomimo trudnego roku pandemicznego, dodając, że jest to zasługą całego, zgodnie ze sobą współpracującego zespołu – rady i zarządu powiatu oraz naczelników wydziałów starostwa i jego pracowników. Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania, w którym za udzieleniem Zarządowi Powiatu Suskiego absolutorium za 2021 rok rada powiatu opowiedziała się jednogłośnie (18 głosów “za”).