Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 2016 roku  na terenie powiatu suskiego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Co roku na realizację wyżej wymienionego zadania Wojewoda Małopolski przyznaje dotację. W 2021 r. została przyznana dotację  w wysokości: 198 000,00 zł. z czego Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILUM” w Krakowie, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert, z tej dotacji otrzyma kwotę 120 120,00 zł, która przeznaczona jest na wynagrodzenia z tytułu umów na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w Jordanowie w okresie od 01.01-31.12.2021 r. oraz 5 940,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

Punkty darmowej pomocy prawnej funkcjonują w:

1. Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, (budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej). Porad wprawnych udzielają adwokacji wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej oraz Radcy Prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek   14.00 – 18.00 (radca prawny)

Wtorek           8.00 – 12.00 (radca prawny)

Środa              8.00 – 12.00 (radca prawny/adwokat)

Czwartek        12.00 – 16.00 (adwokat) *

Piątek             8.00 – 12.00 (adwokat)

* mediacja

2. Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, (budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim). Obsługę punktu prowadzi organizacja pożytku publicznego – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” w Krakowie wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałek   8.00 – 12.00 (adwokat)*

Wtorek           12.30 – 16.30 (adwokat)

Środa              8.00 – 12.00 (adwokat)

Czwartek        11.00 – 15.00 (adwokat)

Piątek             8.00 – 12.00 (adwokat)

* mediacja

3. Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, (budynek Urzędu Gminy Jordanów). Obsługę punktu prowadzi organizacja pożytku publicznego – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” w Krakowie wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Harmonogram dyżurów:

Poniedziałki   7.30 – 11.30 (adwokat)

Wtorki            13.00 – 17.00 (adwokat)

Środy              9.00 – 13.00 (adwokat)*

Czwartki         9.00 – 13.00 (adwokat)

Piątki              7.30 – 11.30 (adwokat)

*mediacja

Porady prawne udzielane są według kolejności zgłoszeń. Rejestracja wizyt odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00 pod nr tel. 33 875 78 75.                                  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  w prywatnych kancelariach adwokackich lub kancelariach radców prawnych. 

Osoby uprawnione, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składają pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentowany jest poprzez wypełnienie karty pomocy, która zawiera opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Karta pomocy składa się z części A i B. Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Natomiast wypełnienie części B karty pomocy przez osobę uprawnioną jest dobrowolna. Wypełnioną część B karty pomocy osoba uprawniona osobiście umieszcza w zamkniętej skrzynce znajdującej się przed wejściem do punktu, do której nie mają dostępu osoby postronne. Pracownik starostwa co najmniej raz w miesiącu odbiera części B kart pomocy. Zgromadzone w ten sposób opinie stanowią podstawę  do przeprowadzenia analizy, czy osoby udzielające nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wykonują zadania zgodnie z powierzonymi obowiązkami. W punktach na terenie powiatu realizowane jest również zadanie nieodpłatnej mediacji. Mediacja ma na celu polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy osobami uprawnionymi, zanim sprawa trafi na wokandę sądową. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osobą uprawnioną. W 2020 r. nie odnotowano przypadku skorzystania z nieodpłatnej mediacji w punktach.

Należy nadmienić, że wobec obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii i będącej następstwem tej sytuacji konieczności uregulowania sposobu wykonywania zadań publicznych wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 20219 r. poz. 294 ze zm., Dz. U. z 2020 r. poz. 875), Ministerstwo Sprawiedliwości od 16 maja 2020 r. poszerzyło zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomoc de minimis. Podmiot ubiegający się o pomoc prawną musi złożyć stosowne oświadczenie o pomocy de minimis jakie otrzymał bądź nie otrzymał w danym roku. Po udzieleniu pomocy prawnej Starosta Suski wydaje Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. W 2020 r. z pomocy de minimis skorzystały dwie firmy z terenu powiatu suskiego.

W 2020 roku w punkcie w Suchej Beskidzkiej udzielono 364 porady,  w Makowie Podhalańskim zostało udzielonych 203 porady prawne, natomiast w Jordanowie 244 porady prawne. Razem za cały rok udzielono 811 porad prawnych.

Pomoc Prawna - statystyki
Pomoc Prawna - statystyki
Pomoc Prawna - statystyki