POZIOM 2
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia23.03.2022 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Nowy Targ. al. Tysiąclecia – 103 µg/m3 Tarnów, ul. Ks. R. Sitko – 103 µg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiat nowotarski (z wyłączeniem gmin Rabka-Zdrój i Szczawnica) oraz miasto Tarnów, rejon ul. Ks. R. Sitko
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 169 000
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego  i wzmożonego ruchu samochodów.
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia24.03.2022 r. godz. 9.30
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.00 dnia 24.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 24.03.2022 r.
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 24.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.
Dzień 24.03.2022 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 24.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty: krakowski, nowotarski (z wyłączeniem gmin Rabka-Zdrój i Szczawnica), oświęcimski, suski, wielicki, miasta na prawach powiatu Kraków i Tarnów.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 24.03.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 704 000.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludnościosoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności: – rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, –  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: –  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, –  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, – osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, –  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: –  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, –  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,  – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowychStopień 2 Obowiązujące ograniczenia: ·        Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* ·       Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania24.03.2022 r. godz. 9:00
Podstawa prawnaUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845),
Źródła danychPaństwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaInstytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6