Końcem roku, 29.12.2020, Powiat Suski podpisał umowę na realizację projektu „Babia Góra – 4 pory roku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Wniosek projektowy złożony został do Euroregionu „Beskidy” na wcześniejszy nabór. Po przejściu kolejnych etapów kwalifikacyjnych wniosek ten został zatwierdzony finalnie przez polsko-słowacki Komitet ds. mikroprojektów 22.12.2020 r. W związku z tym, że program Interreg dopuszcza możliwość podejmowania działań projektowych jeszcze przed podpisaniem umowy, część z nich rozpoczęto już w październiku ubiegłego roku. Było to związane głównie, ze słusznymi jak się później okazało, obawami dotyczącymi możliwości zaostrzenia reżimu sanitarnego.

Dwoma zasadniczymi celami projektu są: zwiększenie zainteresowania młodego pokolenia dziedzictwem przyrodniczym oraz dbałością o stan środowiska naturalnego oraz promocja walorów przyrodniczych pogranicza, co jest kolejnym działaniem podejmowanym przez powiat, mającym służyć budowie wizerunku i rozpoznawalności leżącego na polsko-słowackim pograniczu Podbabiogórza, jako regionu – marki – o znacznym potencjale przyrodniczym i kulturowym i przyczynić się do lepszej rozpoznawalności tego obszaru jako ciekawej turystycznej destynacji.
Realizacji pierwszego z celów przysłużą się plenery fotograficzne organizowane w różnych porach roku po polskiej i słowackiej stronie Babiej Góry. Przewidziano udział w nich młodych osób zajmujących się fotografiką, a charakter plenerów pozwoli ukierunkować ich zainteresowania na sprawy dziedzictwa przyrodniczego i jego ochrony. Uczestnicy plenerów podczas zajęć terenowych mają możliwość, pod opieką przewodnika, dotrzeć do najcenniejszych przyrodniczo miejsc w obszarach chronionych. Zaplanowane zostały też zajęcia teoretyczne oraz spotkania prelekcyjne z przedstawicielami Babiogórskiego Parku Narodowego i parku krajobrazowego Górna Orawa (Chránená krajinná oblasť Horná Orava).
Zdobyta przez uczestników plenerów wiedza praktyczna i teoretyczna zarówno o przyrodzie, jak i o technikach fotografii powinna pozwolić im wejść do kręgu osób promujących obiektywem ochronę przyrody i utrwalających piękno Podbabiogórza.
Z kolei do promocji walorów przyrodniczych babiogórskiego pogranicza zarówno wśród jego mieszkańców, jak i turystów, przyczynią się zaplanowane w projekcie organizacje poplenerowych wystaw fotograficznych oraz wydanie foldera i albumu fotograficznego.
W ubiegłym roku, mimo różnych trudności związanych z ograniczeniami wprowadzonymi na czas pandemii udało się zorganizować dwa dwudniowe plenery (jeden po słowackiej i jeden po polskiej stronie Babiej Góry). W tym roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych dwóch takich spotkań.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowacką Orawską Polhorą w okresie 1.10.2020 – 30.09.2021 r. Jego planowany budżet wynosi 29 356,41 €, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 5% z budżetu państwa.
Projekt przygotował i realizuje Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

Projekt Babia Góra 4 pory roku