Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

Tryb postępowania:

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.

2. Uzgodnieniu nie podlegają przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu, wójta lub burmistrza, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych, niż wymienione w pkt. 1, lub sytuowanie przyłączy.

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu, wójtów i burmistrzów miast oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania projektowanych sieci na tych terenach.

4. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, a na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą znak sprawy oraz informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej i dane dotyczące sposobu przeprowadzenia narady, jej terminu oraz miejsca.

Opłaty:

Opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, obliczoną zgodnie z Tabelą nr 16 pkt. 6 załącznika do ustawy, pobiera się przed dokonaniem czynności uzgodnienia.

Gdzie załatwić:

Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5B, tel. 33 87-57-836

Kiedy:
– godziny pracy: codziennie 7.00 – 15.00
– narady koordynacyjne: czwartek 9.00 – 13.00