Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Złożenie wniosku

 • Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelna 5b, parter, w godzinach pracy Urzędu.
 • Przesyłka pocztowa/ przesyłka kurierska na adres Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej WGKKiGM – Narady Koordynacyjne, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
 • Moduł „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” na platformie https://powiatsuski.geoportal2.pl
 • Platforma e-PUAP.

Dokumenty od wnioskodawcy – wersja analogowa

 • Wypełniony wniosek na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do procedury
 • 3 egzemplarze planu sytuacyjnego wraz z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta
 • Plik zawierający wersję elektroniczną nowo projektowanych sieci w układzie 2000 strefa 7 w formacie GML lub formacie DXF wersja 2000.
 •  Inne dokumenty (warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, akceptacje trasy oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie) mające wpływ na propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu(kopia dokumentu)

Dokumenty od wnioskodawcy – wersja elektroniczna

 • Wypełniony wniosek o koordynację sieci uzbrojenia terenu
 • Plan sytuacyjny  wraz z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta w postaci pliku PDF
 • Plik zawierający wersję elektroniczną nowo projektowanych sieci w układzie 2000 strefa 7 w formacie GML lub formacie DXF wersja 2000.
 • Inne dokumenty (warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, akceptacje trasy oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie) mające wpływ na propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w postaci pliku PDF

Opłaty

 • Opłatę obliczoną zgodnie z Tabelą nr 16 pkt. 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne pobiera się przed wykonaniem czynności uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wysokość należnej opłaty utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 • Opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlegają corocznej waloryzacji.
 • W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.  Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za czynności uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie wstrzymuje tych czynności, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.
 • Opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:
  – na rachunek bankowy nr: 93 8128 0005 0065 7233 2000 0130 każdorazowo podając w tytule opłaty numer Dokumentu Obliczenia Opłaty, który jest identyfikatorem wniosku dla którego dokonywana jest wpłata,
  – w kasie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  (możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej)

Tryb postępowania:

 • Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.
 • Uzgodnieniu nie podlegają przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu, wójta lub burmistrza, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych, niż wymienione w pkt. 1, lub sytuowanie przyłączy.
 • Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu, wójtów i burmistrzów miast oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania projektowanych sieci na tych terenach.
 • Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, a na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą znak sprawy oraz informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej i dane dotyczące sposobu przeprowadzenia narady, jej terminu oraz miejsca.

Gdzie załatwić:

Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5B, tel. 33 87-57-836

Kiedy:
– godziny pracy: Poniedziałek: 8.00-16.00, Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00
– narady koordynacyjne: czwartek 9.00 – 13.00