Uchwałą Nr 473.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22.10.2020 r. zostały ogłoszone konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje trwały od 23 października do 6 listopada 2020 roku. W podanym terminie organizacje nie zgłosiły uwag ani opinii do przedmiotowego projektu programu. 

Józef Bałos
Starosta Suski

Załączniki do pobrania