Uchwała NR 0007/LVII/402/2023 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 202
4

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania