Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym  tj. od 29 kwietnia 2021 r. do 26 maja 2021 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2021 rok (3 uchwały),
 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2021 rok (4 uchwały),
 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • przekazania szkołom wyposażenia/doposażenia i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektów „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,
 • wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku drewnianego położonego na działce ewid. nr 503/15 w Sidzinie, będącego własnością powiatu suskiego, w trwałym zarządzie Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie,
 • ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej powiatu suskiego za rok 2020,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność powiatu suskiego na rzecz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie infokiosku stanowiącego własność powiatu suskiego gminie Sucha Beskidzka,
 • powołania komisji dokonującej zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie (dot. programu mLegitymacja szkolna),
 • wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: rozbudowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce ewid. nr 9972/14, położonej w Suchej Beskidzkiej (przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej),
 • uchwalenia „regulaminu funkcjonowania parkingu strzeżonego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zlokalizowanego pod adresem 34-200 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5”,
 • udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej (dot. funkcjonowania parkingu strzeżonego),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Podhalańskim pierwszej umowy użyczenia części działki ewid. nr 7400, będącej własnością powiatu suskiego, w trwałym zarządzie SOSW w Makowie Podhalańskim z nowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku byłego internatu o pow. 120,31 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny”.
 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania związanego z ociepleniem starej części budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, rozbiórką łącznika oraz przebudową kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej poł. na dz. ewid. nr 9788/6, 9788/5.
 • Zatwierdził przedstawiony przez Naczelnika Wydziału Edukacji arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022.
 • Wyraził zgodę na wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na „wektoryzację map zasadniczych na terenie jednostki ewidencyjnej Stryszawa na potrzeby uzupełnienia bazy danych BDOT500 i GESUT”.
 • Wyraził zgodę na awaryjne wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1704 K w Śleszowicach.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.