Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 30 czerwca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.
W okresie sprawozdawczym obejmującym 8 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (7 uchwał),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (8 uchwał),
 • wyrażenia zgody na likwidację i recykling zużytych środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,
 • oddania w dzierżawę części nieruchomości w Suchej Beskidzkiej obręb Sucha Beskidzka na cele związane z prowadzeniem płatnego placu postojowego,
 • ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2020,
 • ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniach 30 lipca 2020 r. oraz 31 lipca 2020 r.
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali 25 o pow. 58 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na wejście w teren i dysponowanie nieruchomością oznaczoną jako działka ewid. nr 5716/1, położoną w Makowie Podhalańskim, stanowiącą własność powiatu suskiego, w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Podhalańskim, w celu budowy przyłącza gazowego do budynku Miejskiego Klubu Sportowego „Halniak” w Makowie Podhalańskim,
 • wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sucha Beskidzka, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej,
 • zaopiniowania pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej /dot. dróg na terenie powiatu żywieckiego/ (6 uchwał),
 • wyrażenia wstępnej zgody na udostępnienie zjazdu publicznego znajdującego się na działce ewid. nr 2221/2, położonej w Jordanowie, będącej własnością Powiatu Suskiego, oddanej w bezpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz na ustanowienie służebności w tym zakresie, na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewid. nr 6151,
 • udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do przygotowania i złożenia wniosku o grant w projekcie grantowym pn. „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” stanowiącego Moduł II Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
 • udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łętowni do przygotowania i złożenia wniosku o grant w projekcie grantowym pn. „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” stanowiącego Moduł II Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
 • udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej do złożenia wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami i zgodami, upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów w tym zakresie – o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”- Moduł III Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej,
 • powołania Komisji do przejęcia mienia zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,
 • udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Mienia Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie,
 • powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia kuchennego wraz z zapleczem z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku internatu o pow. 18,60 m² z dotychczasowym najemcą,
 • wyrażenia zgody na likwidację i recykling zużytego środka trwałego – zestawu komputerowego, będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku- Białej /dot. Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ do 2028 roku/,
 • wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim wyłącznie w formie elektronicznej,
 • uchylenia uchwały nr 175.2019 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zaakceptowania wysokości opłaty za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim oraz terminu i sposobu jej wnoszenia,
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • nieodpłatnego przekazania nowo zakupionego sprzętu komputerowego dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski, w ramach projektu „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, realizujących zdalne nauczanie.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na wykonanie prac związanych z umocnieniem korpusu drogi w Zawoi.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonywanie i dostarczanie nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.
 • Wyraził zgodę na wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 1685 K w Jordanowie.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.