Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 28 września 2020 r. do 28 października 2020 r.

 W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (4 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (5 uchwał),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 10 m² z dotychczasowym najemcą,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu powierzchni w budynku hali sportowej z dotychczasowym najemcą,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku byłego internatu o pow. 120,31 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność powiatu suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami,
 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2021 roku,
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na: „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2021 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”,
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej powierzchni parkingowej o pow. 684,80 m2,
 • przekazania nieodpłatnie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim środków ochrony indywidualnej, wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa za dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie w czasie jego nieobecności oraz udzielenie upoważnienia,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, dyrektora Zespołu Szkół  im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, dyrektora Zespołu Szkół im bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie oraz dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie (dot. wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej),
 • zatwierdzenia diagnozy indywidualnego zapotrzebowania na sprzęt komputerowy w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych prowadzone kształcenie ogólne, prowadzonych przez powiat suski na potrzeby realizacji projektu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
 • powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim  w 2021 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego oraz przyjęcie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.