D E C Y Z J A

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 4, art. 3 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1-2 i 4, art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 1 i ust. 3-4, w związku z art. 33, art. 28 ust. 1 art. 29, art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Starosta Suski

Postanawia

 1. Zatwierdzić projekt scalenia gruntów położonych w obrębie Wysoka gm. Jordanów o ogólnej powierzchni: 1442,2412 ha  uwidoczniony na „Mapie obszaru scalenia – projekt szczegółowy” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji oraz w rejestrze szacunku porównawczego po scaleniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji –„Wykaz zmian danych ewidencyjnych”.
 2. Określić przebieg nowych granic nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia, który oznaczony został na załączniku nr 1 „Mapa obszaru scalenia – projekt szczegółowy” kolorem czerwonym.
 3. Uwzględnić zastrzeżenia do projektu scalenia jak w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji zatytułowanym „Wykaz uwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów położonych w obrębie Wysoka, wraz z uzasadnieniem ”.
 4. Uznać za bezzasadne zastrzeżenia do projektu scalenia jak w załączniku nr 4 do niniejszej decyzji zatytułowanym „Wykaz nieuwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów położonych w obrębie Wysoka, wraz z uzasadnieniem”.
 5. Zobowiązać uczestników scalenia, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scaleniem, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji zatytułowanym „Wykaz dopłat za grunty wydzielone w wyniku scalenia gruntów”, do dokonania należytych wpłat na konto Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na rachunek nr 93 8128 0005 0065 7233 2000 0130,
  w terminie do dwóch miesięcy od daty, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
 6. Przyznać dopłaty z tytułu wydzielenia gruntów zamiennych o mniejszej wartości od gruntów posiadanych przed scaleniem, uczestnikom scalenia wyszczególnionym w załączniku nr 6 do niniejszej decyzji zatytułowanym „Wykaz wypłat za gruntu wydzielone w wyniku scalenia gruntów”, które zostaną wypłacone w terminie do dwóch miesięcy od daty kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna, z konta Starostwa Powiatowego z rachunku nr 35 8128 0005 0065 7233 2000 0010.
 7. Przenieść obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości objętych scaleniem, na grunty wydzielone w wyniku scalenia gruntów.
 • Znieść współwłasności gruntowe i leśne, według załącznika nr 7 do niniejszej decyzji zatytułowanego „Wykaz znoszonych współwłasności”.
 • Znieść bez odszkodowania ciążące na gruntach poddanych scaleniu służebności gruntowe, które utraciły swoje znaczenie, według załącznika nr 8 do niniejszej decyzji zatytułowanego „Wykaz służebności przeznaczonych do wykreślenia”.
 • Pozostawić służebności gruntowe niezbędne dla użytkowników gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, według załącznika nr 9 do niniejszej decyzji zatytułowanego „Wykaz służebności podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej”.
 • Ustalić prawo korzystania z przyłącza gazowego znajdującego się na działce 5983 dla każdoczesnych właścicieli działki 5981 oraz prawo korzystania z przyłącza gazowego znajdującego się na działce 6030 dla każdoczesnych właścicieli działki 6029.
 • Zatwierdzić przejście na własność Gminy Jordanów gruntów wydzielonych na cele użyteczności publicznej tj. drogi dojazdowe do pól, działek nr: 5653, 5829, 4749, 5632, 4087, 5403, 4867, 5386, 5372, 5729, 5680, 5157, 5135, 6202, 5623, 5631, 5751, 5759, 4106, 5739, 4281, 5791, 5776, 5767, 5785, 5345, 5555, 4141, 4199, 5412, 5456, 5377, 4198, 5853, 5839, 5474, 5869, 6252, 5126, 5125, 5115, 5923, 6006, 4948, 5971, 6683, 6672, 6746, 5486, 5507, 5544, 6633, 6640, 6531, 6594, 6561, 6655, 6236, 6473, 6469, 6423, 6414, 6376, 6279, 6189, 6165, 6331, 5095, 5028, 6203, 6181, 5050, 6041, 5048, 6218, 6224, 6300, 6075, 6035, 6652, 6045, 5015, 5204, 5983, 6024, 5978, 5165, 4003, 5109, 5088, 6854, 6867, 6844, 6801, 6897, 5062, 6974, 6200, 6261, 6964, 4832, 4094, 4626, 4587, 4493, 4908, 4660, 4453, 4619, 4387, 4635, 4176, 4316, 4419, 4703, 4330, 4799, 4437, 4492, 4991, 4292, 4813, 6382, 4374, 5185, 4838, 6903, 5725, 6429, 6361, 5671, 4996, 6118, 4117, 4547, 4237, 4019, 6134, 5652, 5592, 5605, 4257, 4464, 4083, 4251, 4430, 4763, 4687, 4745, 5161, 5112, 5756, 5402, 5883, 5906, 5854, 5963, 5964, 6010, 4326, 6064, 6108, 6126, 6862, 6863, 6782, 6731, 5102, 6555, 6483, 6364, 6536, 6617, 6498, 5642, 6225, 6588, 6491, 5085, 5714,  działek nr  6358, 6359 na zbiornik małej retencji, działki nr 5130 na platformę widokową wraz z wiatą turystyczną oraz miejscem na biwak i parking oraz działki nr 5265 na platformę widokową wraz z wiatą turystyczną i miejscem na biwak, z chwilą kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
 • Ustalić następujące zasady i terminy objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, jak w załączniku nr 10 do niniejszej decyzji zatytułowanym „Warunki i terminy objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia”.
 • Zatwierdzić zakres zagospodarowania poscaleniowego gruntów położonych
  w obrębie Wysoka, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej decyzji zatytułowanym „Zakres zagospodarowania poscaleniowego” część tabelaryczna
  i załącznikiem nr 12 do niniejszej decyzji zatytułowanym „Mapa obszaru scalenia – zakres zagospodarowania poscaleniowego”.
 • Decyzja niniejsza stanowi tytuł do ujawnienia z urzędu nowego stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych i  podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów.
 • Decyzja niniejsza nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem.

U Z A S A D N I E N I E

Zatwierdzany niniejszą decyzją projekt scalenia gruntów położonych w obrębie Wysoka, został opracowany w wyniku postępowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, a w zakresie nią nieuregulowanym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawą projektowania rozłogów pól i przebiegu dróg wewnętrznych były Założenia do projektu scalenia gruntów ww. miejscowości. Zgodnie z tymi założeniami, oprócz części geodezyjnej dotyczącej scalenia, przewidziano wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, o którym mowa w art. l ust. 2, pkt 9 ww. ustawy.

Analiza akt sprawy dowodzi, że obowiązki Starosty prowadzącego postępowanie scaleniowe wynikające z przepisów prawa, zostały wykonane w sposób właściwy, zabezpieczający żywotne interesy uczestników scalenia oraz gwarantujący stronom udział w każdym stadium realizowanej procedury.

Postępowanie scaleniowe gruntów położonych w obrębie Wysoka, gmina Jordanów zostało wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, postanowieniem Starosty Suskiego z dnia 27.03.2017 r., znak: WG.661.2.6.2017.

Postanowienie o wszczęciu postępowania, zostało odczytane na zebraniu uczestników scalenia w dniu 21.04.2017 r., a następnie wywieszone w trybie określonym w art. 7 ust. 3 ww. ustawy. O terminie i miejscu zebrania, na którym odczytano postanowienie, uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w trybie określonym w art. 31 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na przedmiotowe postanowienie nie wpłynęło żadne zażalenie.

Rada Uczestników scalenia została wybrana przez uczestników scalenia na zebraniu w dniu 24.08.2017 r. zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku, o scalaniu i wymianie gruntów. W skład Rady weszło osiem osób. O terminie i miejscu zebrania uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ww. ustawy.

Zarządzeniem Nr 75/2017 z dnia 02 października 2017 roku została powołana Komisja pełniąca funkcję doradczą do szacowania oraz opracowania projektu scalenia gruntów,
o której mowa w art. 10 ww. ustawy.

Na zebraniu w dniu 20.09.2017 r. (drugi termin), uczestnicy scalenia podjęli uchwałę nr 1/2017, w sprawie określenia zasad szacunku gruntów. Podjęcie ww. uchwały na zebraniu w pierwszym terminie w dniu 24.08.2017 r., było niemożliwe wobec braku wymaganego qorum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ww. ustawy.

Wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, objętych postępowaniem scaleniowym, zgodnie z ustalonymi zasadami, zostały ogłoszone na zebraniu uczestników w dniu 06.11.2017 r. Szacunek ten został udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 07.11.2017 r. do dnia 10.11.2017 r. i  od 13.11.2017 r. do dnia 15.11.2017 r. w kancelarii terenowej Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, mającej siedzibę w budynku Remizy OSP w Wysokiej. Na zebraniu w dniu 06.11.2017 r. oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia nie wnieśli zastrzeżeń na dokonany szacunek.

Zgodę na dokonany szacunek uczestnicy scalenia wyrazili w dniu 07.02.2018 r. w formie uchwały nr 1/2018, podjętej na zebraniu w drugim terminie. Podjęcie ww. uchwały na zebraniu w pierwszym terminie w dniu 06.02.2018 r. było niemożliwe wobec braku qorum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ww. ustawy.

Opracowany przez upoważnionego geodetę mgr inż. Sebastiana Szarawara (upoważnienie nr WG.661.2.16.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.) projekt scalenia gruntów został wyznaczony, zamarkowany drewnianymi palikami i okazany na gruncie uczestnikom scalenia, oraz udostępniony do wglądu w dniach 19-26 listopada 2019 r. w kancelarii terenowej Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, mającej siedzibę w budynku Remizy OSP w Wysokiej. O terminie i miejscu okazania projektu na gruncie i udostępnienia do wglądu uczestnicy scalenia zostali zawiadomieni indywidualnie, listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz w trybie art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Uczestnicy zostali również poinformowani, że zgodnie z przepisami ustawy w ciągu 14 dni mogą składać do Starosty Suskiego pisemne zastrzeżenia do okazanego projektu.

Podczas projektowania geodeta projektant w miarę możliwości uwzględnił życzenia uczestników scalenia, które były złożone pisemnie do karty uczestnika scalenia. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 2 uczestnicy scalenia otrzymali grunty o równej wartości szacunkowej (za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy ± 3%) oraz różnicy powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni gruntów objętych scaleniem. W przypadkach różnicy wartości gruntów, zostaną one wyrównane dopłatami, obliczonymi na podstawie szacunku gruntów ustalonego w drodze uchwały przez uczestników scalenia.

W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia, zostało zgłoszonych na piśmie 30 zastrzeżeń do tego projektu.

W okresie od 14.01.2020 r. do 23.07.2020 r. odbyły się posiedzenia Komisji pełniącej funkcję doradczą, mające na celu opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia. O miejscu i terminie posiedzenia Komisji zgłaszający zastrzeżenia zostali powiadomieni listownie.

Uczestnicy scalenia, którzy złożyli zastrzeżenia do projektu scalenia, brali udział w posiedzeniu Komisji osobiście lub w ich imieniu działali pełnomocnicy.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, na prośbę członków Komisji Scaleniowej, pracownik Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Pani Kinga Śleziak przedstawiał i omawiał szczegółowo projekt scalenia opracowany dla każdej osoby składającej zastrzeżenie.

W wyniku rozpatrzenia tych zastrzeżeń, po zasięgnięciu opinii komisji, został ustalony szczegółowy sposób rozstrzygnięcia poszczególnych zastrzeżeń, o czym strony postępowania zostały indywidualnie pisemnie powiadomione (ustalenia i zwrotki w aktach postępowania scaleniowego).

Dokumentacja techniczna powstała w wyniku scalenia gruntów została przyjęta do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: część I w dniu 12.12.2018 r.       pod  nr ewidencyjnym P.1215.2018.2063, część II w dniu 10.12.2020 r. pod nr ewidencyjnym P.1215.2020.2283                    

W toku realizowanego postępowania scaleniowego, nastąpiła zmiana powierzchni obszaru scalenia z 1442,5942 ha na 1442,2412 ha. Zaistniała różnica wynika z dokonanego ustalenia granic obszaru scalenia, obliczenia powierzchni obiektu scaleniowego na podstawie danych z pomiaru bezpośredniego i analitycznego obliczenia powierzchni z dokładnością do m2, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 Nr 263, poz. 1572).

Zachowanie procedury przewidzianej ustawą z dnia 26 marca 1982 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 908) o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 256), pozwala stwierdzić, że scalenie gruntów położonych w obrębie Wysoka zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, zarówno materialnego jak i procesowego. Organ realizując zasady prawne wynikające z przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów jak i ustawy kodeks postępowania administracyjnego, zapewnił uczestnikom scalenia czynny udział na każdym etapie postępowania. Począwszy od wszczęcia postępowania scaleniowego, poprzez wybór Rady Uczestników Scalenia, udział w zwoływanych zebraniach, określenie zasad szacunku gruntów, zatwierdzanie szacunku gruntów i okazanie projektu, każda ze stron prowadzonego postępowania, korzystając z przysługujących środków prawnych, mogła aktywnie uczestniczyć w technicznych pracach scaleniowych.

Warto podkreślić, iż postępowanie scaleniowe charakteryzuje wysoki stopień trudności i skomplikowania. Celem prowadzonej procedury jest zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów „tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu”.

Scalenie gruntów, to zatem, jak często się podnosi w doktrynie i orzecznictwie, zbiorowy zabieg urządzeniowo-rolny, cechujący się rozwiązaniami mającymi charakter techniczny, przy uwzględnieniu przepisów prawa, zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. W postępowaniu administracyjnym determinowanym wielością stron, niezwykle istotne jest dotarcie do każdego z uczestników postępowania scaleniowego. Ustawodawca w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że o działaniach organu i poszczególnych etapach procedury scalenia, uczestnicy są powiadamiani przez obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Obowiązek ten został wypełniony, strony były prawidłowo zawiadamiane o swych prawach i obowiązkach, brały udział w poszczególnych czynnościach, co potwierdzały własnoręcznym podpisem.

W ramach postępowania scaleniowego, interesy wszystkich uczestników zazębiają się wzajemnie i chociaż w istocie rzeczy mają one charakter indywidualny (każdy z uczestników postępowania ma swoją sprawę), to jednak nie można tych interesów rozpatrywać w oderwaniu, należy uwzględniać interesy całej zbiorowości. Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 grudnia 1988 r. II SA 760/88 orzekł, iż „Decyzja w przedmiocie sposobu wydzielenia gruntów przy zachowaniu uprawnień do ekwiwalentu zawiera w sobie rozstrzygnięcia oparte na uznaniu administracyjnym. Organy prowadzące scalenie gruntów mogą z kilku możliwych rozwiązań, przyjąć jedno – o określonym sposobie wydzielenia ekwiwalentu – i nie popadają w kolizję z prawem”.

Projekt scalenia został opracowany racjonalnie pod względem gospodarczym i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a uczestnicy scalenia za posiadane grunty przed scaleniem otrzymali należne im ekwiwalenty, jak również wszystkie słuszne zastrzeżenia do projektu zostały uwzględnione oraz została spełniona obligatoryjna przesłanka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, gdzie ustawodawca stanowi, iż „projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu (…) większość uczestników nie zgłosiła do niego zastrzeżeń”. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 03 marca 2017 r. sygn. akt II OSK 1637/15 wyjaśnił, że „postępowanie scaleniowe jest na tyle specyficznym postępowaniem, że właściwie nie ma możliwości takiego ukształtowania rozstrzygnięcia, aby wszystkie strony były zadowolone, a ich wnioski były uwzględnione. Powyższe nie oznacza jednak, że organ administracji jeśli nie uwzględnił części żądań, to naruszył zasadę obowiązku działania w interesie wszystkich stron postępowania. Prowadzenie postępowania zgodnie z tą zasadą to również sytuacja gdy organ, działając w granicach określonych przez prawo wprawdzie nie w pełni zrealizuje żądania strony, ale nie naruszy w sposób zasadniczy jej praw kosztem przyznania ich innemu uczestnikowi”.

Realizując zasadę zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, wyrażonej w przepisie art. 10 K.p.a. zawiadomieniem z dnia 16.03.2021 r., znak: WG.661.2.12.2021, Starosta poinformował uczestników scalenia o prawie do zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania scaleniowego, uzupełnieniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zawiadomienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jordanów w dniach od 16.03.2021 r. do 26.03.2021 r.  jak i Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w dniach od 16.03.2021 r. do 23.03.2021 r.  

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekłem jak w sentencji decyzji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Suskiego 34-200 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5B. Na podstawie art. 28 ust.2 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów decyzję uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia z chwilą upływu 14-to dniowego terminu jej wywieszenia.

Załączniki do decyzji

 1. Nr 1 „Mapa obszaru scalenia – projekt szczegółowy”
 2. Nr 2 „Wykaz zmian danych ewidencyjnych”
 3. Nr 3 „Wykaz uwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów położonych
  w obrębie  Wysoka, wraz z uzasadnieniem”.
 4. Nr 4 „Wykaz nieuwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów położonych w obrębie Wysoka, wraz z uzasadnieniem”.
 5. Nr 5 „Wykaz dopłat za grunty wydzielone w wyniku scalenia gruntów”
 6. Nr 6 „Wykaz wypłat za gruntu wydzielone w wyniku scalenia gruntów”
 7. Nr 7 „Wykaz znoszonych współwłasności”
 8. Nr 8 „Wykaz służebności przeznaczonych do wykreślenia”
 9. Nr 9 „Wykaz służebności podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej”
 10. Nr 10 „Warunki i terminy objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia”
 11. Nr 11 „Zakres zagospodarowania poscaleniowego”
 12. Nr 12 „Mapa obszaru scalenia – zakres zagospodarowania poscaleniowego”

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego , w trybie art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, poprzez odczytanie decyzji na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń:
 2. Urzędu Gminy w Jordanowie
 3. Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
 4. we wsi Wysoka

2. A/a

Po nadaniu klauzuli ostateczności:

 1. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej Wydział Ksiąg Wieczystych, 32-240 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 11.
 2. Urząd Gminy w Jordanowie, 34-240 Jordanów Rynek 2
 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 32-240 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19.
 4. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Geodezji, 32-240 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b
 5. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 32-240 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b

Załączniki do pobrania