W poniedziałek 6 maja 2024 r. w Suchej Beskidzkiej odbyła się I sesja Rady Powiatu Suskiego VII kadencji. W trakcie sesji dokonano wyboru prezydium rady, a także starosty, wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu.

Sesję poprzedziła msza św. odprawiona w kościele parafialnym Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej przez proboszcza tutejszej parafii ks. dr. Wiesława Popielarczyka. Obrady otworzył najstarszy wiekiem spośród nowo wybranych radnych powiatu – Krzysztof Chudzik, a następnie przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Agnieszka Pochopień przedstawiła wyniki wyborów i wraz z wiceprzewodniczącym komisji Markiem Mrugaczem oraz sekretarzem powiatu Krzysztofem Kołaczem wręczyła zaświadczenia o wyborze wszystkim radnym, którzy zjawili się na sesji w komplecie (21 osób). Po odebraniu zaświadczeń nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, którego rotę odczytał wcześniej przewodniczący-senior Krzysztof Chudzik, a następnie odśpiewano hymn państwowy.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego rady powiatu. Po dokonaniu wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Piotr Talaga, Jadwiga Czarny, Piotr Pudo, radny Józef Bałos zgłosił na stanowisko przewodniczącego rady kandydaturę Jana Banasia, który pełnił tę funkcję w poprzedniej, VI kadencji. Innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu tajnym Jan Banaś uzyskał poparcie 19 radnych przy dwóch głosach przeciwnych. Przejmując prowadzenie obrad, J. Banaś podziękował wszystkim za okazane mu zaufanie, deklarując wolę pełnej współpracy z wszystkimi radnymi. Następnie rada zdecydowała, że w rozpoczynającej się kadencji wiceprzewodniczącymi rady będą dwie osoby. Zgłoszone zostały trzy kandydatury radnych: Krzysztofa Chudzika, Marka Drobnego i Konrada Turchana. W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi rady powiatu zostali wybrani: Marek Drobny (17 głosów “za”) i Krzysztof Chudzik (15 głosów “za”). Za kandydaturą Konrada Turchana zagłosowało 6 radnych.

Następnie przystąpiono do wyborów starosty suskiego. Zgłoszona została jedna kandydatura – dotychczasowego starosty Józefa Bałosa, którą przedstawił radny Sławomir Hajos. W głosowaniu tajnym Józef Bałos uzyskał poparcie 20 radnych (przy jednym głosie przeciwnym) i został wybrany na urząd starosty suskiego. J. Bałos, dziękując za wybór, zapowiedział wspólną, dalszą pracę na rzecz rozwoju powiatu z wszystkimi radnymi.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym kandydatów na stanowiska wicestarosty oraz członków zarządu zgłasza starosta. Tym samym J. Bałos zgłosił kandydaturę Zbigniewa Hutniczaka na stanowisko wicestarosty, a następnie kandydatury: Gabrieli Korbel, Sławomira Hajosa oraz Piotra Surzyna na członków zarządu powiatu. W głosowaniach tajnych rada powiatu zaakceptowała te kandydatury. Wicestarosta Zbigniew Hutniczak uzyskał poparcie 16 radnych, a członkowie zarządu: Gabriela Korbel – 18 głosów “za”, Sławomir Hajos – 14 głosów “za”, Piotr Surzyn – 14 głosów “za”. Po ogłoszeniu wyników głosowania głos zabrał wicestarosta Zbigniew Hutniczak, który podziękował za wybór, podkreślając że traktuje swoją pracę na tym stanowisku jako służbę na rzecz lokalnej społeczności.