Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Ocieplenie starej części budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym. Marii Skłodowskiej Curie wraz z rozbiórka łącznika poł. na działkach nr ewid. 9788/6, 9788/5 w m. Sucha Beskidzka

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

ae59cefd-6301-460e-b06b-9a9bbfb80537

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia z dnia 31.08.2021r.

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 10.09.2021 g. 10:15)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 10.09.2021)

Wynik postepowania (Opublikowano dnia 22.09.2021r.)