Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 28 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2021 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok (3 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok (3 uchwały),
 • zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie  na 2021 rok,
 • rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki  i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2021 roku,
 • określenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 • wykonania uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2021 rok,
 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2020 dla niepublicznych szkół  i placówek działających na terenie powiatu suskiego,
 • przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
  i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2020,
 • petycji do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany przepisów,
 • wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,
 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,
 • zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego opracowanego przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie,
 • współorganizacji przez powiat suski imprezy- turniej piłki nożnej halowej  „III Babiogórskie Mistrzostwa Orlików i Żaków”,
 • współorganizacji przez powiat suski imprezy „Zawody Strzeleckie o Puchar Starostwa Suskiego”,
 • przystąpienia do opracowania dokumentu strategicznego pod nazwą „Program Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2021-2027”.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Żarnówka.
 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania przetargowego dla inwestycji związanej z wymianą posadzki w sali sportowej oraz budową drenażu wokół części budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia
  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.