Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym  tj. od 30 stycznia 2020 r. do 26 lutego 2020 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok, (2 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (2 uchwały),
 • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
 • wykonania uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2020 r.
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,
 • zaopiniowania pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii,
 • określenia na 2020 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2019 dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie powiatu suskiego,
 • powołania Komisji oceniającej zgłoszone kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego,
 • uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,
 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,
 • określenia sposobu podziału środków na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat suski,
 • ustalenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego,
 • odmowy udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych dotacji,
 • przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Przyjął sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku.
 • Zatwierdził przedstawioną przez dyrektorów ofertę kształcenia w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.