Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 27 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 6 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (3 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (4 uchwały),
 • wynajmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego zlokalizowanego w budynku hali sportowej Zespołu Szkół  im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
 • wyrażania zgody na likwidację i recykling zużytego środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
 • wyrażania zgody na likwidację poprzez sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
 • przyjęcia sprawozdania za rok 2019 z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Makowie Podhalańskim,
 • wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,
 • uchylenia załącznika nr 3 w uchwale Zarządu Powiatu Suskiego nr 326.2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok,
 • wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Makowie Podhalańskim.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

 Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na roboty związane z wykonaniem remontu cząstkowego i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2020 r.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie powiatu suskiego w sezonie zimowym 2020/2021 i 2021/2022.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zakup serwera i centrali telefonicznej.
 • Przyjął sprawozdanie z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.