Procedura postępowania prowadzona jest zgodnie z Uchwałą Nr 555.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 18.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania w dwóch etapach i ocena sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej:

za rok 2023 sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2023 r.

za rok 2024 sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2024 r.

oraz przedstawienie Zleceniodawcy pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania za dany rok, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym sprawozdaniu, przeprowadzonego zgodnie z wymogami art. 83 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (j.t.Dz.U.2023.1015) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.2023.120 z późn.zm.) i zgodnie z krajowymi standardami badania.

3. Termin realizacji zamówienia:

  • za rok 2023 badanie wstępne do 30.11.2023 r. badanie zasadnicze do 20.05.2024 r.
  • za rok 2024 badanie wstępne do 29.11.2024 r. badanie zasadnicze do 20.05.2025 r.

4. Kryteria wyboru oferty:

Cena = 90%

Doświadczenie w badaniu jednostek ochrony zdrowia = 10%

5. Sposób przygotowania oferty:

zgodnie z opisem w załączonej specyfikacji.

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

ofertę należy złożyć do dnia 15.09.2023 roku, do godziny 13.00 – Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b.

7. Warunki i termin płatności:

Płatne przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy w terminie minimum 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury zleceniodawcy.

Fakturę należy wystawić na :

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22,   34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 552-12-74-352

Józef Bałos Starosta Suski

Załączniki: zapytanie ofertowe