Najważniejszym punktem sesji rady powiatu, która odbyła się 29 czerwca było, obok uroczystej części związanej z dekoracją zasłużonych krwiodawców (szczegóły w osobnym artykule), głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2022 rok. Gościem specjalnym czwartkowych obrad był Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który w swoim wystąpieniu, na zakończenie uroczystej części sesji, m.in. podziękował zarządowi powiatu za dobrą współpracę przy wspólnych przedsięwzięciach.

Przed punktami sesji związanymi z absolutorium radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania dla zarządu powiatu, a głosowanie w tej sprawie poprzedziło przedstawienie przez starostę Józefa Bałosa raportu o stanie powiatu suskiego w roku 2022. W kolejnym punkcie porządku obrad radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu suskiego za 2022. Następnie, zgodnie z procedurą, przedstawione zostały radnym: informacja o stanie mienia powiatu suskiego, opinia o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium przedstawiona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Suskiego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2022 r. W głosowaniu, które nastąpiło po tych punktach sesji, radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiat Suskiego.

Podczas swoich wystąpień w trakcie sesji starosta Józef Bałos podziękował radnym zarówno za wyrażenie wotum zaufania dla zarządu, jak i za udzielenie absolutorium, a członkom zarządu, całej radzie, a także włodarzom gmin z terenu naszego powiatu oraz pracownikom starostwa i jego jednostek organizacyjnych za dobrą współpracę i efektywne działania.