Podczas czwartkowej (29.06) sesji radni mieli możność zapoznania się z sytuacją ekonomiczno – finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Informacje na ten temat przekazali dyrektor Marek Haber i jego zastępca Janusz Baczewski. Jak się okazuje były to dobre informacje. Zwłaszcza w odniesieniu do wyniku finansowego za ubiegły rok, który ostatecznie zakończył się zyskiem w kwocie 82.444 zł, chociaż wcześniej zakładana była strata w wysokości 1.596.000 zł.

Na poprawę wyniku finansowego w 2022 r. wpłynęły: wzrost przychodów ogółem w stosunku do planu o kwotę 2.680.835 zł, wzrost przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 1.825.000 zł, co było wynikiem wzrostu cen za punkt oraz stawek ryczałtowych, a nastąpiło w związku z przeznaczeniem przez MZ/NFZ środków finansowych na realizację zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jednocześnie uzyskano refundację świadczeń zrealizowanych ponad limity określone w umowach z NFZ (“nadwykonania”). Pozostałe przychody wzrosły o kwotę 855.835 zł m. in. z tytułu czynszów i sprzedaży towarów na stołówce, a także darowizn pieniężnych i rzeczowych, wypłaconych odszkodowań.

Koszty, w stosunku do planu finansowego, wzrosły o kwotę 1.002.391 zł. Największe wzrosty kosztów odnotowano w pozycji: leki do programów lekowych (nowe programy lekowe) oraz w pozycji: koszty finansowe (wzrost kosztów kredytów spowodowany podniesieniem stóp procentowych).

Na uwagę zasługuje też niewątpliwie spadek zadłużenia. I tak, zadłużenie ogółem w 2022 r., w porównaniu do 2021 r., spadło o 1.384.492 zł, a  zobowiązania wymagalne o kwotę 1.767.879 zł. Niemniej jednak ogólne zadłużenie szpitala, podobnie jak całej sieci szpitali powiatowych w Polsce, nie jest małe i na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem 39.000.097 zł. W tej kwocie mieści się zadłużenie długoterminowe wynoszące 4.656.193 zł oraz zadłużenie krótkoterminowe w wysokości 34.343.904 zł. Wśród zobowiązań krótkoterminowych problem stanowią zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) na kwotę 8.980.736 zł. Spadek zadłużenia związany jest z wygaśnięciem epidemii COVID 19.  

Głównym powodem wzrostu zobowiązań w latach 2020-2021 była konieczność zakupu testów antygenowych, testów PCR, sprzętu  jednorazowego użytku, obłożeń, jednorazowej odzieży ze względu na sytuację epidemiczną. Obecnie następuje stopniowy powrót do poziomu zadłużenia jaki występował przed pandemią.

Pomimo dynamicznej sytuacji gospodarczej w kraju (m.in. związanej z wysokim poziomem inflacji) zadłużenie Zespołu w 2022 r. uległo zmniejszeniu.

Po wysłuchaniu informacji Rada Powiatu Suskiego pozytywnie oceniła sytuację ekonomiczno – finansową ZOZ-u oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2022 rok.