Powiat suski otrzymał w 2018 roku wg umowy nr WP-III.9421.31.14.2018 aneksowanej Aneksem nr 1/2018 zawartej  pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości: 59 319,40 zł, w tym:

14 999,40 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie,
– 33 600,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
10 720 zł  dla Domu Pomocy Społeczne w Łętowni.”
Flaga i godło

Dotacja  była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej. Celem dotacji było podniesienie i utrzymanie standardu w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Powiat suski przeznaczył kwotę 14 829,85 zł. Całość realizacji zadania wyniosła 74 149,25 zł

Powiat suski otrzymał w 2019 roku wg umowy nr WP-III.9421.19.5.2019 zawartej pomiędzy

Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a  Powiatem Suskim  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 144 560,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 0/100) w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1. – wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym dla:

– Domu Pomocy Społecznej, 34-242 Łętownia 353 – 30 560,00 zł,

– Domu Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański – 64 000,00 zł,

– Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie, Rynek 45, 34-240 Jordanów – 50 000,00 zł.

Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na:

– remoncie łazienki ogólnodostępnej wielofunkcyjnej w Domu Pomocy Społecznej, 34-242 Łętownia 353,

– remoncie, tj. wymianie pieca węglowego na gazowy w Domu Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański,

– remoncie, tj. wymianie kanalizacji (poziom -1) oraz remoncie parkietu i posadzki w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie, Rynek 45, 34-240 Jordanów.

Celem dotacji było utrzymanie standardu w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Powiat suski  przeznaczył  kwotę 46 547,90 zł. 

Powiat suski otrzymał w 2019 roku wg umowy nr WP-III.9421.14.5.2019 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Suskim środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 70 000,00 zł  w ramach działu 852 rozdziału 85203 § 2110 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi), w tym:

– na remont: 35 000,00 zł,

– na wyposażenie ośrodka: 35 000,00 zł.

Dotacja była przeznaczona na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej,polegającego na remoncie i wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie, ul. Banacha 1.

Celem dotacji był rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie standardu usług określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dotacja przeznaczona była na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powiat suski otrzymał w 2020 roku wg umowy  nr WP-III.9421.26.17.2020 zawartej pomiędzy

Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej  w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości 75 000 zł.

Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Celem dotacji było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.  Powiat Suski w 2020 roku przeznaczył kwotę  31264,09 zł. Całość realizacji zadania wyniosła 106264,09zł. 

Powiat suski otrzymał w 2020 roku wg umowy  nr WP-III.9421.36.17.2020 zawartej  pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej  w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości 100 959,00 zł.

Dotacja przeznaczona była na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.

Celem dotacji było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Powiat suski w 2020 roku przeznaczył kwotę  74241,79zł. Całość realizacji zadania wyniosła 175200,79zł.