Flaga i godło

Kwota dofinansowania: 663 750 zł

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród.

Wysokość dotacji należnej będzie wyliczana jako iloczyn kwoty 600 zł miesięcznie na jeden etat oraz liczby etatów pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej na ostatni dzień miesiąca.

Dofinansowanie obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. – zgodnie z Porozumieniem Rządu RP z NSZZ Solidarność z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dofinansowanie odbywa się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku z art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), zgodnie z którym w roku 2023 do udzielania dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) oraz ograniczenia wysokości dotacji wskazanego w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) nie stosuje się.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt.10 ustawy o pomocy społecznej.

Na kwotę 600 zł, o której mowa w ust. 3 oraz na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika domu pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe.

Załączniki do pobrania