Łączna wysokość pozyskanych środków, wynosząca aż 37.789.450 zł oraz sprawne ich wykorzystanie i rozliczanie w krótkim czasie, głównie dzięki dobrej współpracy oraz zaangażowaniu pracowników, pozwala naszej powiatowej geodezji aspirować do miana lidera w Małopolsce w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych.


Dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej okres 2014- 2018 był czasem intensywnych działań. Pracowano nad poprawą jakości znajdujących się w tutejszym zasobie map, unowocześniano systemy informatyczne umożliwiające mieszkańcom dostęp do danych oraz zmniejszano wydatki administracyjne przez wprowadzanie nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

W tym czasie przeprowadzono szereg operacji mających na celu uaktualnienie przestarzałych i niedokładnych map, powstałych niejednokrotnie jeszcze w okresie zaboru austriackiego. Były to w szczególności:

  • modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) dla obrębu Zawoja, w ramach projektu „ZSIN – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach” (2014-2015 r.)
  • utworzenie baz danych informacji o sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i obiektów topograficznych (BDOT500) dla gminy Zawoja (2015 r.)
  • modernizacja EGiB obrębów ewidencyjnych w gminie Maków Podhalański (Białka, Kojszówka i Wieprzec) (2014-2015 r.) – modernizacja EGiB obrębu Śleszowice (2016 r.)
  • modernizacja EGiB obrębów: Skawica, Sidzina, Grzechynia, Juszczyn, Bieńkówka i Krzeszów (2016-2019 r.) w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim”, z czego zrealizowano już modernizację Skawicy, modernizacja Sidziny dobiega końca, trwają modernizacje obrębów Grzechynia i Juszczyn, a pozostałe obręby zostały rozpoczęte.
  • modernizacja EGiB obrębu Tarnawa Dolna, modernizacja ewidencji budynków w Łętowni, BDOT500 i GESUT w Budzowie (2017 r.)
  • digitalizacja (skanowanie) operatów (ok. 22.000 szt.) i map geodezyjnych (ok. 1200 arkuszy), w okresie 2016-2019 r., z terenu 22 obrębów powiatu suskiego wraz ze stworzeniem systemu przeglądania tych materiałów on-line.

Scalenia gruntów

Scalenia gruntów na terenie Łętowni i Wysokiej (okres realizacji 2017-2020 r.), w ramach których poprawiana jest struktura obszarowa gospodarstw, niwelowane rozproszenie działek, regulowany ich stan prawny oraz zwiększana jest funkcjonalność poscaleniowego terenu, a także budowane są drogi rolne o łącznej długości ok.  84 km, które ułatwią mieszkańcom wsi Łętownia i Wysoka dojazd do ich działek rolnych – kwota pozyskanych dotacji na scalania wyniosła – 25.000.000 zł.

Modernizacja bazy komputerowej wydziału geodezji

Ostatnie cztery lata upłynęły także pod znakiem usilnych starań, mających na celu podniesienie jakości i sprawności usług dla mieszkańców (dziennie obsługiwanych jest od kilkudziesięciu do kilkuset osób). W tym celu unowocześniano sprzęt informatyczny, aby podołać zwiększonemu ruchowi teleinformatycznemu, wprowadzano nowe usługi oraz zmniejszano koszty administracyjne. Do realizacji tych zadań przyczyniły się w szczególności: gruntowna modernizacja serwerów wydziału – zakup nowego sprzętu (2017 r.), wymiana terminali komputerowych (2018 r.) oraz zakup ekonomicznych i wydajnych drukarek (2018 r.).

E-usługi …

W połowie 2020 r. planowane jest ukończenie projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim”. Jego realizacja umożliwi m.in. uruchomienie ogólnodostępnego geoportalu, który szybko i 24 godziny na dobę będzie dostarczał wszystkim zainteresowanym dokładne i aktualne informacje związane z nieruchomościami położonymi na terenie powiatu. Przeglądanie danych geodezyjnych nie będzie więc wymagało wizyty w urzędzie, co będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców powiatu.

Regulacja stanu prawnego dróg

Starostwo, poprzez referat gospodarki mieniem, realizowało również zadania polegające na regulacji stanu prawnego dróg powiatowych, w skład których wchodziły: sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej, podział działek ewidencyjnych zajętych pod drogi publiczne oraz obowiązki związane z ujawnieniem prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych. Powyższe działania dotyczyły obrębów: Juszczyn, Białka, Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Hucisko, Jordanów, Stryszawa, Palcza, Śleszowice, Baczyn, Maków Podhalański, Pewelka, Kuków, Toporzysko, Tarnawa Górna, Lachowice, Skawica i Grzechynia. W sumie w latach 2014-2018 uregulowano stan prawny 38,8 km dróg, w tym ok. 29 km dróg kategorii powiatowej. Środki wydane na ten cel wyniosły w sumie 553.750 zł, z czego tylko 10% pochodziło z budżetu powiatu.

Łączna kwota przeznaczona na realizację przedstawionych tutaj przedsięwzięć wyniosła 37.789.450 zł. Należy zaznaczyć, że praktycznie wszystkie wymienione zadania niemal w 100% zostały sfinansowane z pozyskanych staraniem starostwa tzw. środków zewnętrznych, nie tylko w ramach projektów unijnych, ale także dotacji celowych wojewody. Niezwykle istotne jest to, że te wielomilionowe wydatki nie uszczupliły budżetu powiatu. Szacunkowy udział tzw. wkładu własnego, to zaledwie ok. 1,5 % podanej kwoty.

Realizacja tak wielu projektów, przyczyniających się do usprawnienia i uporządkowania spraw mieszkańców powiatu wielokrotnie spotykała się z pochwałami płynącymi od nich samych oraz od władz województwa, a także zakwalifikowaniem pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem suskiego starostwa do ścisłej czołówki podobnych wydziałów w województwie małopolskim pod względem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację swoich działań.