Starosta Suski informuje, że w dniu 23.06.2022 roku Zarząd Powiatu Suskiego podjął decyzję o rozwiązaniu z dniem 31.07.2022 roku umowy nr 1/DPS/2022 o powierzenie zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na terenie Powiatu Suskiego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku” zawartej w dniu 10 stycznia 2022 roku pomiędzy Powiatem Suskim a Zgromadzeniem Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Sióstr Prezentek. Dom ten będzie nadal prowadzony jako filia powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.

Do czasu przejęcia zadania przez Powiat w dniu 20 czerwca 2022 roku Zarządzeniem Starosty został powołany zespół koordynacyjny ds. przejęcia prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie. Do zadań zespołu należy opracowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących prowadzenia DPS w Jordanowie w strukturach jednostki organizacyjnej powiatu, opracowanie niezbędnych dokumentów dotyczących przejęcia i wcielenia DPS w Jordanowie jako filii DPS w Łętowni, jak również zasad codziennego wsparcia (nadzoru) DPS w Jordanowie przez pracowników PCPR w Suchej Beskidzkiej do czasu formalnego przejęcia przez powiat prowadzenia tejże jednostki.