Zgodnie z ustawą o lasach uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Obecnie wszystkie lasy będące własnością  osób fizycznych i wspólnot gruntowych  na terenie powiatu suskiego  posiadają uproszczone plany urządzenia lasu.

Plan zawiera skrócony opis lasu oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej, m.in. masę drewna jaką można pozyskać w ciągu 10 lat obowiązywania planu. Jeżeli  jest wykonany plan właściciel lasu może od razu ściąć drzewo, nie ma potrzeby wydawania decyzji na wycinkę. Przed wycinką należy sprawdzić możliwą masę drewna do pozyskania. Plany wykonywane w 2022 r. i 2023 r. oraz nowo wykonywane będą umieszczane na stronie internetowej powiatu suskiego w zakładce wydział środowiska – plany i programy/ (z pominięciem danych osobowych). Znając numer ewidencyjny działki można sprawdzić możliwą masę drewna do pozyskania. W przypadku pozostałych planów można kontaktować się z wydziałem środowiska.

W przypadku współwłasności / współwładania  wnioskodawca składa oświadczenie o posiadaniu zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli / współwładających na pozyskanie drewna.  Po wycince należy poinformować leśniczego by drewno ocechował i wydał świadectwo legalności pozyskania drewna. Przy sporządzaniu planu nie następuje zmiana granic działek, ich numerów ani właścicieli.  Prace urządzeniowe  prowadzone są wyłącznie na gruntach figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las na podstawie danych ewidencyjnych istniejących w momencie podpisania umowy z wykonawcą planu bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów.