Powiat Suski zawarł z Ministrem Edukacji i Nauki kolejne porozumienie na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.

  1. W ramach działania 1.5 program ma na celu „Pomoc uczennicom w ciąży”, poprzez zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. To zadanie realizuje Internat Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, w którym zostały przygotowane dwa jednoosobowe pokoje dla uczennic z terenu powiatu, będących w trudnej sytuacji życiowej. Uczennice mogą zamieszkać w internacie i kontynuować naukę, aż do czasu urodzenia dziecka.
  2. Działanie 2.4 obejmuje „Wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.  Zadanie to kontynuuje Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, utworzony w 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim, który wspiera rodziny z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia. Do głównych zadań Ośrodka należy: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form pomocy oraz jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, a także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Na realizację powyższych zadań powiat suski otrzyma w latach 2022 -2026 dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 306 140 zł.