Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

na ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM REMONTÓW CZĄSTKOWYCH I NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SUSKIEGO W 2021 ROKU

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 10b342b4-9f0b-439a-a81d-62c717399091

Dokumenty zamówienia:

08d8f59d-70dd-1bd6-805c-9c0001be1ba2.pdf

swz wz.272.3.2021 rem czastk.pdf

załaczniki do swz wz.272.3.2021.zip