postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 17809016-2340-433a-820c-363632abe7f5

dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 13.05.2021 g. 10:10)

Informacja z otwarcia ofert (opublikowano dnia 13.05.2021 g. 13:15)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 11.06.2021r. )

Załączniki do pobrania