Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Budowę boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, bieżni 2-torowej okrężnej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kula, piłkochwytów, utwardzenie terenu z kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem zlokalizowanym przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na działce nr ewid. 9972/14

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 04646c3c-6b57-40e6-bb65-263919abec89

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.05.2021r.

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.05.2021r.

Informacja dot kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 02.06.2021r. g. 10:20)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 02.06.2021r.)

wynik postępowania (Opublikowano dnia 25.06.2021r.)

Załączniki do pobrania