Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1697K W KM OD 5+151,00 DO KM 5+711,00  W MIEJSCOWOŚCI LACHOWICE, POWIAT SUSKI

dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 05.04.2024 g. 11:20)

informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 05.04.2024r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 17.04.2024r.)