Aktem notarialnym z dnia 13 grudnia 2023 r. Starosta Suski, działając w imieniu Skarbu Państwa, zawarł umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska z siedzibą w Krakowie, w której przekazał w użytkowanie wieczyste działkę ewid. nr 10732/1 o pow. 0,3405 ha, położoną w Suchej Beskidzkiej z jednoczesną sprzedażą posadowionych na niej budynków i urządzeń – tzw. „Pstrągarnię”. Nieruchomość ta została przekazana na rzecz ZHP z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie stałego ośrodka obozowego ZHP w Suchej Beskidzkiej.
Zawarcie tej umowy było następstwem decyzji wydanej jeszcze przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Suchej Beskidzkiej z dnia 12 lipca 1972 r. znak: ZGT.641/7/72 o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, do którego przekazania ze względów prawnych wówczas nie doszło. W konsekwencji konieczna była regulacja stanu prawnego tej nieruchomości m.in. polegająca na geodezyjnym wydzieleniu nieruchomości z działki należącej do PGL LP Nadleśnictwa Sucha i przejęciu jej protokołem do zasobu prowadzonego przez Starostę Suskiego. Wszystkie te działania zostały zwieńczone zawarciem umowy notarialnej, która gwarantuje ZHP Chorągwi Krakowskiej prawo do rozporządzania nieruchomością.
W skład działającej na terenie województwa małopolskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP im. Tadeusza Kościuszki wchodzą 22 hufce. Dwa z nich swoją działalnością obejmują teren powiatu suskiego. Są to: Hufiec ZHP Jordanów im. A. Kamińskiego oraz Hufiec Ziemi Wadowickiej, w ramach którego funkcjonuje 2 Szczep Drużyn Harcerskich “Horyzont” z Suchej Beskidzkiej i tworzące go drużyny z Kurowa, Makowa Podhalańskiego, Palczy i Suchej Beskidzkiej. Naszym harcerzom do ośrodka “Pstrągarnia” będzie najbliżej.