Głównym punktem LVIII sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji, która odbyła się w czwartek 21 grudnia 2023 r., było podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2024 rok.

Zanim jednak radni przystąpili do procedowania, na początku sesji na sali sesyjnej pojawili się harcerze z Hufca Jordanów i 2 Szczepu Drużyn Harcerskich “Horyzont” z Suchej Beskidzkiej Hufca Ziemi Wadowickiej Chorągwi Krakowskiej ZHP, którzy przekazali na ręce starosty Józefa Bałosa i przewodniczącego rady Jana Banasia „Betlejemskie Światło Pokoju”, niesione – jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia – w międzynarodowej sztafecie skautów, z przesłaniem, które w obecnych niespokojnych czasach nabiera szczególnego wydźwięku.

Przed przystąpieniem do głosowania ogólne założenia budżetu przedstawił starosta Józef Bałos, podkreślając że przedstawiany projekt jest budżetem zrównoważonym, nie skutkującym zaciągnięciem nowych zobowiązań, a jednocześnie pozwalającym na stopniową spłatę starych (taka formuła konstrukcji budżetu jest wcielana w życie już po raz ósmy z rzędu). Starosta zwrócił także uwagę na fakt, że znaczna część wydatków zapisanych w proponowanej do przyjęcia uchwale, przeznaczona jest na inwestycje. Kwota ta przekracza 30 mln zł, jednak powinno się do niej dodać kolejne niemal 10 mln zł przeznaczone na prace określone ze względów formalno-prawnych jako remontowe, ale posiadające de facto charakter inwestycyjny.

Następnie głos zabrała skarbnik powiatu Dominika Żywczak, która przedstawiła radzie najważniejsze składowe przyszłorocznego budżetu. Po stronie dochodów zaplanowana została kwota 150.475.417,31 zł, z kolei wydatki budżetowe zostały oszacowane na kwotę 160.936.870,36 zł, z czego mniej więcej 1/4 zostanie przeznaczona na wspomniane wcześniej przez starostę cele inwestycyjne.
12.182.493,69 zł to kwota przewidziana w przyszłorocznym budżecie po stronie przychodów, natomiast na 2.100.000,00 zł oszacowano rozchody. Przychody to środki, które wpłynęły na rachunki bankowe powiatu w bieżącym roku, a zostaną przeznaczone do realizacji na rok przyszły (większą ich część stanowią środki przeznaczone na utworzenie i działalność Branżowego Centrum Umiejętności przy ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej). Kwota rozchodów przeznaczona zostanie na spłatę kolejnych rat dawnych, zaciąganych ponad osiem lat temu, kredytów. Dodatkowym obciążeniem spłaty tych dawnych zobowiązań są odsetki, które na 2024 r. wynoszą 1.600.000,00 zł i są ujęte w budżetowych wydatkach.
W wyniku zarządzonego przez przewodniczącego J. Banasia głosowania, Rada Powiatu Suskiego podjęła uchwałę budżetową na rok 2024. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 17 obecnych na sali radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Szczególnym momentem czwartkowej sesji było uczczenie przez radnych minutą ciszy pamięci Marka Boryczki, zmarłego przed kilkoma dniami cenionego lekarza, wieloletniego pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, a w latach 2002-2006 – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Suskiego.