Nazwa zadania:  Wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT w jednostce ewidencyjnej: Maków Podhalański

  • Krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) w granicach jednostki ewidencyjnej gminy Maków Podhalański. Celem prac jest: wykonanie analizy dokładnościowej operatów technicznych znajdujących się w zasobie w zakresie danych pomiarowych i obliczeniowych, weryfikacja poprawności określenia źródła pozyskania geometrii obiektów,  zapewnienie spójności baz EGiB, BDOT500 i GESUT poprzez zachowanie relacji przestrzennych i topologicznych, weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych baz danych, weryfikacja połączonych baz danych BDOT500 i GESUT – sprawdzenie warunków interoperacyjności, w tym sprawdzenie poprawności raportów graficznych w zakresie redakcji, założenie inicjalnych baz danych w systemie Ewmapa, zgodnie z zapisami ustawy: Prawo geodezyjne i kartograficzne,

  • Wartość dofinansowania: 218 251,20 zł – dotacja celowa Wojewody Małopolskiego
  • Całkowita wartość zadania: 218 251,20 zł
  • Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa Wojewody Małopolskiego dla powiatu suskiego w dziale 710 rozdz. 71012 §2110 (wydatki bieżące).
Flaga i godło