Uchwałą Nr 1143.2023 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 9 listopada 2023 r. zostały ogłoszone konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Konsultacje trwały od 10 – 21 listopada 2023 roku. W podanym terminie organizacje nie zgłosiły uwag ani opinii do przedmiotowego projektu programu.