Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
stanowiący załacznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania