W lipcu 2015 r. zakończyły się roboty związane z realizacją II etapu scalenia gruntów na obszarze 981 ha we wsi Łętownia. Projekt obejmował prace geodezyjne oraz proces zagospodarowania poscaleniowego, w ramach którego wybudowano 16 km nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a kolejne 23 km zmodernizowano. Scalanie gruntów jest klasycznym rozwiązaniem zmierzającym do kompleksowej poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie.


W wyniku przeprowadzenia tej skomplikowanej i pracochłonnej procedury m.in.: zwiększa się powierzchnia działek, zmniejszając tym samym ich ilość w danym gospodarstwie, następuje likwidacja uciążliwej szachownicy pól, zostaje zapewniony w miarę możliwości dostęp działek do drogi publicznej, powstaje funkcjonalna sieć dróg wraz z jej urządzeniem, znosi się służebności i współwłasności bez żadnych opłat, porządkowana jest strona prawna wraz z zapisami w księgach wieczystych. Warto podkreślić, że właściciele działek nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu przeprowadzenia scalenia.

Wartość całego zadania wyniosła 6 623 611 zł, w tym 3 906 292 zł stanowiły koszty budowy i modernizacji dróg, a 2 717 319 zł pochłonęły prace geodezyjne. Projekt sfinansowany został w 75% ze środków Unii Europejskiej, pozostałą część kosztów (25%) pokrył budżet państwa. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował starosta suski za pośrednictwem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.