W czwartek, 24 czerwca 2021 roku, odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji, której najważniejszym punktem było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2020 rok.

Zanim doszło do procedowania spraw związanych z absolutorium, Marek Haber, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, złożył obszerny raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ i odpowiadał na pytania radnych, po czym Rada Powiatu zatwierdziła w głosowaniu sprawozdanie finansowe ZOZ za 2020 rok.

Następnie starosta Józef Bałos przedstawił raport o stanie powiatu za rok 2020, a Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania. Z kolei Dominika Żywczak, skarbnik powiatu, zaprezentowała sprawozdanie finansowe i z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za ubiegły rok. Także to sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu odpowiednią uchwałą przy 15 głosach “za” i 2 “wstrzymujących się”; jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Na początku procedowania punktu porządku obrad dotyczącego udzielenia absolutorium głos ponownie zabrała D. Żywczak, przekazując zgromadzonym radnym informację o stanie mienia powiatu suskiego, a Marek Drobny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił opinię komisji na temat wykonania budżetu, wnioskując o udzielenie zarządowi absolutorium za zeszły rok. Następnie D. Żywczak poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu suskiego. Podczas dyskusji, która miała miejsce w tym punkcie sesji, poruszone zostały m.in. sprawy związane z wykonaniem zadań inwestycyjnych w ubiegłym roku. Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania, w którym za udzieleniem Zarządowi Powiatu Suskiego absolutorium za 2020 rok opowiedziało się 14 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a 1 nie wziął udziału w głosowaniu.

Podczas swoich wystąpień w trakcie sesji starosta Józef Bałos podziękował radnym zarówno za wyrażenie wotum zaufania dla zarządu, jak i za udzielenie absolutorium, a członkom zarządu, całej radzie, a także włodarzom gmin z terenu naszego powiatu oraz pracownikom starostwa i jego jednostek organizacyjnych za dobrą współpracę w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.